WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«Типовий Договір для загальнонаціонального мовлення Д О Г О В І Р №_ м. Київ (Україна) _ 2011 року _, юридична особа за законодавством ...»

Типовий Договір для

загальнонаціонального мовлення

Д О Г О В І Р №_____

м. Київ (Україна) ____ _________ 2011 року

_______________________________________________________________________________,

юридична особа за законодавством України, в особі

_____________________________________________________________________________________,

який (яка) діє на підставі ___________________________________________, (надалі – «Замовник»), з одніє сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕОНБУД», юридична особа за законодавством України, в особі Генерального директора __________________________________, який діє на підставі Статуту, (надалі– «Виконавець») з іншої сторони, разом надалі – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику телекоммунікаційних 1.1.

послуг (надалі – «Послуги») з розповсюдження в цифровому форматі (стандарти DVB-T2 / MPEG-4) телевізійної програми Замовника, а саме телевізійної програми «_______________________________________________________________» (надалі– «Програма») у повному обсязі та без будь-яких змін аудіо-візуального ряду на каналі мовлення багатоканальної телемережі в складі передавальних станцій, відповідно до Додатку № 2 до цього Договору (надалі– «Телемережа»), розбудованої Виконавцем відповідно до умов чинних Ліцензій: НР № 0866-п, НР № 0867-п, НР № 0868-п, НР № 0869-п, виданих Виконавцю Національною Радою України з питань телебачення і радіомовлення (надалі – «Ліцензія Виконавця»);Для цілей цього Договору термін «Програма» має значення, визначене у п. 1 ст. 1 1.2.

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

Територією надання Послуг та обсяг мовлення за цим Договором, визначається 1.3.

відповідно до Ліцензії на мовлення Замовника, протягом дії Договору;

Замовник ставить до відома Виконавця про те, що він подає заяву до Національної 1.4.

Ради України з питань телебачення і радіомовлення (надалі – «Нацрада») на отримання на конкурсних засадах ліцензії на мовлення на каналі мовлення багатоканальної телемережі Виконавця (надалі – «Ліцензія на мовлення»);

Сторони погодили, що після отримання Замовником Ліцензії на мовлення, копія такої ліцензії буде Додатком № 1 до цього Договору. У разі неотримання Замовником Ліцензії на мовлення на конкурсі, який оголошено рішенням Нацради за № 822 від 15.04.2011 року, цей Договір вважається таким, що не набув сили.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 2.

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Вчасно та якісно надавати Замовнику Послуги власними та залученими технічними засобами;

2.1.2. Надавати Послуги за наступними стандартами:

- DVB-T2( ЕN302 755:2009);

- MPEG-4 ( Part10, з підтримкою Main Profile, Level 3) для відео;

- MPEG-1 ( Part 3, Layer 2) для аудіо.

2.1.3. Протягом години направляти Замовнику повідомлення електронною поштою про те, що на офіційному сайті Виконавця розміщено нову інформацію, що стосується Замовника;

2.1.4. Створити моніторингову систему Телемережі та вести облік протокольних параметрів телевізійних передавачів, а також надавати дані замірювань Замовнику в разі виникненя спірних питань;

2.1.5. Забезпечити Замовнику рівні технічні умови з іншими учасниками мультиплексу, якщо інше не передбачено Ліцензією на мовлення або цим Договором;

Розпочати надання Послуги Замовнику не пізніше 01.10.2011 року.

2.1.6.

Замовник зобов’язаний:

2.2.

2.2.1. Власними силами забезпечити доставку Програми до головної станції мультиплексування

Виконавця, що знаходиться за адресою: вул. Дорогожицька, 10, м. Київ, Україна, в наступні терміни:

- до 01.07.2011 року, якщо Замовник транслює Програму в аналоговій або іншій телемережі;

- до 01.11.2011 року, якщо Замовник на дату отримання Ліцензії на мовлення ще не має Програми;

2.2.2. Забезпечити на вході головної станції мультиплексування Виконавця, розташованої за адресою вул. Дорогожицька, 10, м. Київ, Україна: сигнал електричного SDI, що включає відео та мультиплексований АЕS/EBU аудіо, згідно стандартів SMPTE 259M та SMTE 272M, WSS у відповідності до стандарту EN 300 294, EDC (Error Detection Cheksum) у відповідності до ITU-R BT.1304. Номінальний рівень аудіо повинен бути встановлений на 0дБu (-18dBFS);

2.2.3. Здійснювати мовлення Програми згідно з Ліцензією на мовлення;

2.2.4. Своєчасно здійснювати розрахунки за надані Послуги, відповідно до умов визначених у п. 5 цього Договору;

2.2.5. Відповідно до конкурсних умов (рішення Нацради № 821 від 15.04.2011 року), брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення – безкоштовно транслювати щодня у обсязі 5 хвилин, протягом 2011-2012 років, в тому числі - 30 % в прайм-тайм, в своїй Програмі інформаційні ролики Замовника, щодо особливостей прийому сигналу багатоканальних телемереж МХ1, МХ2, МХ3, МХ5. Початок таких трансляцій – 01.09.2011 р. Графік розміщення інформаційних роликів розробляється за домовленістю Сторін.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ 3.

3.1. Вартість Послуг за цим Договором, визначається у Додатку № 3 до цього Договору та є його невід'ємною частиною;

3.2. Початком надання Послуг Виконавцем за допомогою конкретної передавальної станції вважається п’ятий день після дати відправки письмового повідомлення Виконавця Замовнику про те, що:

- відповідна передавальна станція введена в експлуатацію і розповсюджує в ефір Програму Замовника на умовах цього Договору, в разі коли Замовник надав Програму відповідно до вимог п. 2.2.1. та 2.2.2.;

- відповідна передавальна станція введена в експлуатацію, підключена до розподільчої мережі Телемережі і готова розповсюджувати в ефір Програму Замовника на умовах цього Договору, в разі коли Замовник не надав Програму відповідно до вимог п. 2.2.1. та 2.2.2.;

3.3. Факт надання Послуг за цим Договором підтверджується Актами прийому-передачі наданих Послуг, що оформлюється та підписується Сторонами щомісячно.

Сторони домовились, що Послуга вважається наданою в повному обсязі і належним чином також у випадку, коли Замовник не забезпечив доставку Програми до вхідного обладнання Виконавця, відповідно до умов п. 2.2.1. та 2.2.2. цього Договору;

3.4. Виконавець не пізніше 5-го числа місяця наступного за звітним складає Акт прийомупередачі наданих Послуг та направляє його, разом з відповідним рахунком, на адресу електронної пошти Замовника, визначену у п.9 цього Договору;

3.5. Якщо Замовник протягом трьох робочих днів, після відправлення Замовником електронного варіанту Акту прийому-передачі наданих Послуг та рахунку, не надіслав Виконавцю в електроному вигляді зауважень або заперечень, то Послуги вважаються прийнятими Замовником.

Виконавець підписує Акт прийому-передачі наданих Послуг та направляє його, разом з відповідним рахунком, на адресу Замовника, визначену у п.9 цього Договору;

Протягом п’яти робочих днів Замовник підписує Акт прийому-передачі наданих Послуг та один примірник повертає Виконавцю;

3.6. За наявності зауважень або заперечень до якості або обсягу наданих Послуг Замовник повинен направити на електронну адресу Виконавця такі зауваження та заперечення щодо наданих Послуг.

У випадку, якщо Виконавець згоден із запереченнями Замовника, Виконавець вносить необхідні зміни до Акту прийому-передані наданих Послуг та повторно направляє його Замовнику для підписання. У разі, якщо Виконавець не погоджується із запереченнями Замовника, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Виконавцем заперечень Замовника проводять зустріч для врегулювання розбіжностей, що виникли між Сторонами щодо наданих Послуг;

3.7. Замовник сплачує вартість Послуг, визначену п.3.1. цього Договору з урахуванням вимог п.п.3.2.-3.6., не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Розрахунки за надані Послуги проводяться на підставі рахунку наданого Виконавцем;

3.8. У разі знецінення української гривні до долару США за офіційним курсом Національного банку України більше, ніж на 10 % від базового курсу гривні до долару США, тарифи на Послуги Виконавця, визначені у Додатку № 3 до цього Договору підлягають зміні на відповідний відсоток. При цьому, базовим курсом вважається офіційний курс гривні до долару США на дату проведення перерахунку. Станом на дату підписання Договору базовим курсом гривні до долара США вважати курс 7,9350;

3.9. У разі дострокового припинення дії цього Договору з будь-яких причин, Замовник зобов’язаний розрахуватися за фактично надані Виконавцем Послуги протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів від дати припинення цього Договору;

3.10. Замовник має право не оплачувати Послуги:

а) за період перерви у наданні Послуг тривалістю від 1 хвилини і більше, що виникли з вини Виконавця;

б) за період проведення планово-профілактичних робіт на технічних засобах та у випадках, передбачених у п.4.4 цього Договору;

в) за період зниження, більш ніж на одну добу, потужності сигналу передавача більше ніж на 30 % від остаточної потужності, визначеної Виконавцем відповідно до умов п. 4.6.

цього Договору.

УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 4.

4.1. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором починається не раніше отримання Замовником Ліцензії на мовлення на каналі мовлення Телемережі Виконавця;

4.2. Оперативні стосунки Виконавця і Замовника, визначаються діючими правилами та регламентами технічної експлуатації Виконавця щодо взаємовідносин технічного персоналу при експлуатації відповідних технічних засобів;

4.3. Виконавець проводить планово-профілактичні роботи на Телемережі згідно з щорічними графіками, які Виконавець розміщує на своєму офіційному сайті не пізніше 30 листопада кожного року. Графік профілактичних робіт на 2011 рік наведений у Додатку № 4 до цього Договору;

4.4. Для запобігання аварійних ситуацій, проведення невідкладних ремонтних робіт на Телемережі допускаються позапланові перерви в наданні Послуг. При цьому, Виконавець повинен негайно повідомити Замовника про такі перерви;

4.5. До 01.01.2012 року, на період визначення остаточних параметрів потужності передавачів відповідно до контрольних замірів ЕМС, можливе зниження потужності окремих передавачів до 20 % від вказаної в Додатку № 2. При цьому, таке зниження не вважається порушенням умов цього Договору, а Послуги надані за допомогою цих передавачів підлягають оплаті на загальних умовах;

4.6 До 01.01.2012 року Виконавець зобов’язаний надати Замовнику інформацію щодо остаточної потужності передавачів;

4.7. Виконавець має право збільшити кількість передавальних станцій та потужності окремих діючих передавачів з метою покращення покриття телемережі, з обов’язковою умовою письмового повідомлення Замовника не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів;

4.8. За домовленістю Сторін Виконавець може передавати додаткову інформацію до Програми Замовника, в тому числі EPG та телетекст;

4.9. За домовленістю Сторін Виконавець може вести мовлення Програм Замовника з високою розподільчою здатністю (HD-High Definition), якщо Ліцензією на мовлення Замовнику надано таке право.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 5.

5.1. У разі відхилення якості наданих Послуг по окремій передавальній станції більш, ніж на 10 % від показників, визначених стандартами (п. 2.1.2. цього Договору) Виконавець сплачує Замовнику за його вимогою штраф у розмірі 5% від вартості Послуг за весь період відхилення якісних показників по кожній окремій передавальній станції;

5.2. Виконавець не несе відповідальності за ненадання, неналежне надання або перерви в наданні Послуг, якщо вони виникли не з вини Виконавця;

5.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст Програми Замовника;

5.4. Перерви в наданні Послуг, які виникли з вини Замовника підлягають оплаті на звичайних умовах;

5.5. За несвоєчасну оплату Послуг, Замовник сплачує Виконавцеві пеню, за кожний день несплати, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості, що діє на момент виникнення заборгованості.

При затримці оплати Послуг більш, ніж на 15 календарних днів, відносно строку визначеного у п. 3.7. цього Договору, Виконавець має право припинити надання Послуг за цим Договором;

5.6. У разі пред’явлення до Виконавця претензій та позовів від третіх осіб щодо змісту та адаптації Програми, авторських, суміжних та інших прав третіх осіб на Програму, Замовник зобов’язаний самостійно та за власний рахунок врегулювати всі претензії та позови від третіх осіб.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) 6.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання, повне або часткове невиконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання сталося внаслідок дії форс-мажору надзвичайних і невідворотних обставин (непереборної сили): війн, пожеж, повеней, землетрусів, ураганів, атмосферних опадів, будь-яких інших природних катаклізмів, страйків, відключення або перебоїв у енергопостачанні, пошкодження та або псування роботи космічних засобів зв'язку, що використовуються для надання Послуг за цим Договором, у тому числі внаслідок підвищення сонячної активності, магнітних бурь, метеоритних дощів та дії інших небесних тіл та космічних об'єктів, пошкодження мереж внаслідок дій третіх осіб; дії органів державної влади та управління, що перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань;

6.2. Сторона, що постраждала внаслідок форс-мажору, зобов’язана повідомити іншу Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту початку дії форс-мажорних обставин;

6.3. Після припинення дії форс-мажорних обставин Сторони продовжують виконання своїх зобовязань відповідно до умов цього Договору.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 7.

Сторони дійшли згоди, що положення цього Договору, будь-які матеріали, тексти, 7.1.

інформація про нові рішення і технічні знання, в тому числі і такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатись як комерційна таємниця, що стосується цього Договору, є конфіденційною інформацією. Кожна із Сторін зобов’язана зберігати таку конфіденційну інформацію і не розкривати її без письмової згоди другої Сторони будь-якій третій особі, і також не використовувати її для будь-яких цілей, окрім тих, що пов’язані з виконанням цього Договору.

Жодна із Сторін не зробить і не поширить жодних публічних заяв, повідомлень, пресрелізів, тощо стосовно цього Договору (окрім тих, які вимагаються чинним законодавством України), без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

8. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами та діє до 09 грудня 2020 року включно, але не довше терміну дії ліцензій Замовника і Виконавця;

8.2. У разі анулювання чи визнання недійсною Ліцензії на мовлення Замовника або Ліцензії Виконавця за рішенням Нацради чи за рішенням суду, цей Договір припиняється з моменту настання таких дій, що не звільняє Замовника від оплати фактично отриманих Послуг;

8.3. Цей Договір може бути розірвано в односторонньому порядку:

- Замовником, з обов’язковим письмовим повідомленням Виконавця не пізніше, ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів до бажаної дати припинення цього Договору;

- Виконавцем, з обов’язковим письмовим повідомлення Замовника не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів, у разі:

а) затримки Замовником оплати Послуг більше, ніж на 15 календарних днів, відносно строку, визначеного п. 3.7. цього Договору;

б) затримки більш ніж на 120 (сто двадцять) календарних днів, з дати отримання Замовником Ліцензії на мовлення, подачі Замовником Програми до головної станції мультиплексування Виконавця, відповідно до умов п. 2.2.1. та 2.2.2. цього Договору;

в) перерві більш ніж на 1 (один) місяц в подачі Замовником Програми до вхідного обладнання Виконавця, відповідно до умов п. 2.2.1. та 2.2.2. цього Договору;

8.4. Зміни і доповнення до цього Договору набувають чинності та стають його невід’ємною частиною за умови їх письмового оформлення та підписання уповноваженими представниками Сторін;

8.5. Усі суперечки що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо у ході переговорів Сторони не дійшли згоди, спір передається на розгляд до відповідного Господарського суду України;

8.6. Усі питання прямо неврегульовані цим Договором регулюються чинним матеріальним та процессуальним правом України;

8.7. У разі зміни юридичної адреси або банківських реквізитів кожна Сторона зобов’язана в десятиденний строк повідомити про це іншу Сторону;

8.8. Кожна із Сторін Договору є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до чинного законодавства України;

8.9. Реорганізація будь-якої Сторони не є підставою для припинення цього Договору, при цьому виконання умов цього Договору є обов’язковим для правонаступників відповідної Сторони;

8.10. Цей Договір укладено у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної з Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

–  –  –

2. Перелік передавальних станцій може бути зміненений рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення або Виконавцем, з урахуванням вимог п.4.7. цього Договору.

3. Цей Додаток № 2 складено в двох однакових примірниках по одному для кожної з Сторін, які мають однакову юридичну силу та набрає чинності з дати його підписання обома Сторонами..

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:

–  –  –

Розрахункова кількість годин в добі – 24 години;

2.

Вартість Послуг визначається окремо для кожної передавальної станції за тарифами, 3.

наведеними у п. 1 цього Додатку. Загальна вартість Послуг за Договором дорівнює сумі вартостей Послуг усіх передавальних станцій, з використанням яких надавалися Послуги в розрахунковому періоді;

При розрахунку вартості Послуг Виконавець надає знижки до діючих тарифів, а саме в 4.

розмірі:

- в період з червня 2011 по червень 2012 року - 50 %;

- в період з липня 2012 по липень 2013 року - 25 %.

Тарифи на наступний рік підлягають корегуванню відповідно до офіційного курсу інфляції в 5.

Україні за 11 місяців поточного календарного року. Виконавець зобов’язаний до 15 грудня кожного року виконати відповідні розрахунки тарифів на наступний рік та направити відповідне повідомлення Замовнику.

Для розрахунків приймається потужність передавачів, яка вказана в Актах прийомупередачі Послуг. В Додатку № 2 визначені максимально можливі показники потужності.

При розповсюджені Програми з використанням стандарту високої чіткості HD (High 7.

Definition) до тарифів, вказаних в п.1 цього Додатку, застосовується коефіцієнт 1,5.

Вказані в п.1 тарифи можуть бути змінені тільки за домовленістю Сторін, крім випадків 8.

передбачених п.5 цього Додатку та п.3.8. цього Договору.

Цей Додаток набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами, складений в двох 9.

однакових примірниках по одному для кожної Сторін.

–  –  –

Графік проведення планово-профілактичних робіт на обладнанні мультиплексів МХ1, 1.

МХ2, МХ3, МХ5 ТОВ «ЗЕОНБУД» на 2011 рік (з відключенням обладнання)

–  –  –

Цей Додаток набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами, складений в двох 2.

однакових примірниках по одному для кожної Сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ: ЗАМОВНИК:Похожие работы:

«Акафист святителю Тихону, патриарху Московскому и Всея России Кондак 1 Избранный архиерею, предивный угодниче и исповедниче Христов, Русский Церкве крепкое ограждение, отечеству нашему ходатаю и заступниче, прославляюще прославльшаго тя Господа, даровавшаго н...»

«VII Всероссийское литологическое совещание 28-31 октября 2013 ОСОБЕННОСТИ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ РАЙОНА СЛИЯНИЯ РЕК АМУР И УССУРИ (ДВ РФ) Л.Б Сушкин Western Pacific Minerals LLC, Хабаровск, sushki...»

«РЕЗОЛЮЦИЯ конференции "Система распределенных ситуационных центров 2014" 1617 октября г. Воронеж На научно-практической конференции обсужден широкий спектр вопросов проектирования и создания Системы распределенных ситуац...»

«УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – председатель Комитета по управлению имуществом А.В. Мищенко "_01_" _марта 2016 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе № 9 (2016 г.) на право заключения договоров аренды имущества муниципального образования городског...»

«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2012 ЮПИТЕР ЭНЕРДЖИ ЛИМИТЕД – ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Jupiter Energy Limited ABN 65 084 918 481 Руководители Джеффри Гандэр (Председатель Совета Директоров/Главный Управлявший Дирек...»

«Проект Украина завершён Путин уехал с саммита Группы двадцати (G20), не дождавшись окончания программы. Конечно, российский президент имеет право выспаться по прибытии в Москву, тем более что "в понедельник на работу". Вполне возможно, что в самолёте, на котором надо "восемь часов лететь до нашего Да...»

«26 июня 2014 года Заседание на тему "Производительность труда как ключевой фактор развития России: правовые и региональные аспекты"Основные вопросы для обсуждения: социально-гуманитарная экспертиза прое...»

«УДК 341 (082) В сборнике представлены научные труды ученых-юристов, посвященные актуальным проблемам международного публичного и международного частного права. В статьях использованы международные и национальные правов...»

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 17 августа 2006 г. № 1055 Об утверждении Правил оказания услуг электросвязи Изменения и дополнения: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2007 г. № 1615 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 292, 5/26...»
 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.