WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |

««ПЕДАГОГИКАЛЫ ЖОАРЫ ОУ ОРНЫ МЕН БІЛІМ БЕРУ ЙЫМДАРЫ ТОЫСЫНДА ИННОВАЦИЯНЫ ТЖІРИБЕГЕ ЕНГІЗІЛУІ» АТТЫ АЛТЫНСАРИН ОУЛАРЫ РЕСПУБЛИКАЛЫ ЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫ МАТЕРИАЛДАРЫ IІ КІТАП ІІ КНИГА ...»

-- [ Страница 8 ] --

2.азастан Республикасыны президенті Н.. Назарбаевты азастан халына Жолдауы, 28 апан 2007ж.

3. азастан Республикасыны 2015 жыла дейінгі білім беруді дамыту тжырымдамасы. 23.06.2009.

4. Бiлiм туралы азастан Республикасыны 2007 жылы 27 шiлдедегi N 319 Заы.

«Егемен азастан» 2007 жылы 15 тамыз N 254-256.

5. азастан Республикасында білім беруді дамытуды 2011-2020 жылдара арналан мемлекеттік бадарламасы. азастан Республикасы Президентіні 2010 жылы 07 желтосандаы № 1118 Жарлыымен БЕКІТІЛГЕН.

6. Студентке арналан нсаулы. Бірінші басылым. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББ, 2015.

7. Тренерге арналан нсаулы. Бірінші басылым. «Назарбаев Зияткерлік мектептері»

ДББ, 2015.

–  –  –

АПАРАТТЫ-КОММУНИКАТИВТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САБАТА

ПАЙДАЛАНУДЫ ТИІМДІЛІГІ

АННОТАЦИЯ

Апаратты коммуникативті технологиялырды сабата пайдалануды артышылыы студенттерді интелектуалды ойын дамытуа, кез-келген технологияларды тиімді пайдалана алуа, шыармашылы абілеттерін дамытуа, алынан мліметтер бойынша болжам жасауа, жйелеуге ммкіндігін тигізеді. азір компьютерлендірілген асыр боландытан дріс сабаында да, семинар сабатарында да АКТ-ні тиімді пайдаланса студенттерді ізденімпаздыы, сабаа деген ызыушылытары арта тседі.

Тйінді сздер: креативті, зыретті, флипчарт, бейнесра.

АННОТАЦИЯ

Преимущества использования информационно-коммуникативных технологий на уроках оказывают эффективное воздействие на развитие интеллектуального мышления студентов, применяя различные технологии, также они воздействуют на развитие творческих способностей, на прогнозирование полученных сведений,на систематизацию знаний. Поскольку сейчас век компьютеризации, эффективное использование ИКТ на лекционных, семинарских занятиях возрастает интерес к уроку, повышается поиск у студентов.Ключевые слова: креативный, компетентный, флипчарт, видео вопрос

ABSTRACT

Тhe advantages of usage some information- communicative technologies in classes have got the effective influence on development of students intellectual thinking using different technologies, also they have got an influence on development of some art abilities, on seeing some received information, on systematization of knowledge. We have got a century of computerization, the effective usage some ICT on lectures, seminars rises the interest on a lesson, it is rised the searching at students.

Keywords: creative, competent, flipchart,video-question «ХХІ асыр – апараттандыру асыры» боландытан бгінгі тада апараттыкоммуникативтік технологияларды кез-келген сабата пайдалануды маызы те зор.

Студенттерді з бетінше білім алуына, ізденуіне кп мн берілуі тиіс. Оларды маманды бойынша білім алуымен атар ізденімпаз, тапыр, ой-рісі жоары дамыан, з ойын, пікірін ашы білдіретін, жаашыл, креативті, заман талабына сай малім етіп трбиелеу керек.

Бгінгі заман талабы – оамны дамуымен бірге болаша жастарды, болаша малімдерді жаашылдыа, ізденімпаздыа, ебексйгіштікке трбиелеу. Осы аталандарды іске асыру шін кез-келген сабата апаратты-коммуникативтік технологияларды (АКТ) зыреттілігін арттырып, тиімді пайдалану маызды болма.

АКТ-ны сабата пайдалануды артышылыы студенттерді интелектуалды ойын дамытуа, кез-келген технологияларды тиімді пайдалана алуа, шыармашылы абілеттерін дамытуа, алынан мліметтер бойынша болжам жасауа, жйелеуге ммкіндігін тигізеді.

азір компьютерлендірілген асыр боландытан дріс сабаында да, семинар сабатарында да АКТ-ні тиімді пайдаланса студенттерді ізденімпаздыы, сабаа деген ызыушылытары арта тседі.[2.38б.] Педагогика пнінен «Жеке тла дамуыны кпырлылыы» таырыбында семинар сабаын ткіздім. Сабаты тсіндіру масатында таырыпа байланысты флипчарт дайындадым. Жоспарда берілген сратарды ашу масатында тапсырмаларды орындау керек яни берілген сздерді мн-маынасы ашу, тсіндіру. Студенттер берілген сздерге жауап беруі тиіс (1-сурет), тексеру шін Аctivpen пайдаланып берілген сздерді яшыа апарып студенттерді жауабын тексеріледі.(2-сурет)

Сурет-1. Берілген ымдарды мнін ашу Сурет-2. Тапсырманы тексеру мысалы

Келесі тапсырмада М.Жмабаев, С.Рубинштейн, В.Тугариновты суреттерін жне «Жеке тла дамуына» осан лестері мен идеяларын жне анытамаларын интернетті пайдалана отырып табу керек жне топта талылайды, орайды. Бл тапсырманы орындау арылы ажетті апаратты іздеуді йренеді, пн аралы байланысты тередетеді.

Интернетпен жмыс – таырыпа байланысты материалдарды тауып, оларды топпен талылау жргізу студенттерді жан-жаты з бетінше сыни трыдан ойлап, білім алуа, диалогтік абілетін арттыруа дадыландырады.

«Ой озау» тапсырмасы, яни жеке тлаа байланысты «Мені атым ожа»

фильмінен ысаша бейнежадаят крсетіліп, р топ з ойларымен блісті. Бір-біріні пікірін тыдап, тйінді ойлар, наты шешімдерін ортаа салды.

Келесі тапсырма сиырлы сандышада жасырылан сздерді тиісті яшытара орналастыру. р топ тапсырманы топпен талылап, сандышада жасырылан анытаманы тиісті орнына ою керек (3,4-сурет)

Сурет-3. Жасырылан сзді орнына ою Сурет–4. Тапсырманы тексеру

Сабаты орытындылау масатында «Педагогика» пнінен дайындалан мультимедиялы электронды оулыты пайдаландым. Онда таырыпа байланысты тест сратары берілген, барлы сраа жауап берген со, соында пайызды крсеткішпен нтижесі щыады. Ал сратарды реті ауысып отырады. р топ 10 сратан жауап берді.

Жоспардаы сратар толыымен орындалан со «Екі жлдыз, бір тілек» арылы р топ бірін-бірі баалады. Сабатан алан серлерін білу шін студенттерден интервью алдым.

Студенттерді жауабына тоталар болсам:

Блекбай Жанар: Бгінгі сабатан те жасы сер алдым, ткендегі сабаа араанда студенттерді белсенділігі жоары болды.

Пулатова Нргл: Бгінгі саба жоары дегейде тті, студенттер барлы берілген сратарды ызыушылыпен аша білді, жаа технологияларды жасы олдана білдік деп ойлаймын.

Абдушукурова Айдана: Бгіні сабаты жасы ткенін татадаы жректерден а круге болады, студенттерді барлыы атысты, АКТ-ны тиімді пайдала білдік, саба жасы тті.

АКТ-ды сабата тиімді пайдалану – педагогикалы іс-рекеттерді мазмны мен формасын толытыру негізінде оыту процесін жетілдіруді бірден бір жолы десек арты айтпаанымыз.

Семинар сабатарымда апаратты-коммуникативтік технологияларды пайдалану арылы студенттерді білім дегейлеріні ктерілуіне, сабаа деген ызыушылытарыны артуына жадай жасадым. Сонымен атар студенттерді зіндік жмыстарын «леуметтік желі» (ВК) арылы абылдаймын, яни мен «леуметтік желі» арылы пнге байланысты тапсырмалар беремін, студенттер берілген уаытта тапсырманы орындап жібереді. Мен тапсырмаларыны алай орындаланын тексеріп кері байланыс жазамын. Сонымен атар бейнежадаят жіберіп студенттерден пікір адыруын сранамын. леуметтік желі арылы орындалатын тапсырмалар здігінен ізденуге, шешім абылдай білуге баытталады, апаратты мдениетін алыптастырады жне де апаратты дей білуге йретеді, студенттер з бетімен жмыс жасайды.

«Апаратты-коммуникативтік технологияны оу-трбие процесіне енгізуді тиімділігі неде?» деген сраа тоталатын болса:

1. Жалпы компьютерлік желілерді пайдалана отырып кез-келген сабаты тартымды трде ызыты етіп ткізуге ммкіндік туады;

2. Уаытты тиімді пайдаланса, аз уаытта кп млімет алады;

3. леуметтік желі арылы тапсырма орындаанда ашытытан білім беру ммкіндігі туады;

4. Студенттерді з бетімен жмыс жасауына ммкіндігі туады;

5. Студенттерді таным тсінігі, сыни ойлау абілеті дамиды;

6. Студенттерді шыармашылы жмыс жасауа баулиды, оулытан тыс осымша мліметтер алады;

7. Таырыпа байланысты слайдтарды, флипчарттарды, суреттерді, видеоларды, кестелерді тиімді пайдалану;

8. Мультимедиялы электронды оулытарды пайдалану сабаа жаашылды енгізеді.

АКТ-ны пайдалану барысында студенттерді апаратты зіреттілігі алыптасады, азіргі заман талабына сай интернет ресурстарды пайдаланады жне білім беру процесінде студентті шыармашылы абілетіні дамытуына ммкіндік береді.

Білім беру саласында трлі жааша технологиялар енгізілуде, біра оларды ішінен ажеттісін тадап, сабаты р кезеінде пнге байланысты тиімді олдану басты масат болып табылады. Мселен технологияларды кеінен пайдалану емес, мселе – тланы нтижеге баыттай білім беруде. Ол малімні біліктілігінде, білімділігінде, шеберлігінде.

Жаа технологияларды, АКТны пайдалану тек ана нтижені ндылыын крсету емес, білім беру процесін ктеруге де ммкіндік береді.

Жаа апаратты коммуникациялы технологияны пайдалануды тмендегідей артышылыы бар:

Білім мазмныны заман талабына сай болуы;

Болашата ажетті білімді толыымен алу;

Білімді здігінен мегеру;

зін-зі баалай алуы;

з кшіне сенімділікті болуы;

з жетістігін кре алуы;

Студентті ізденіске, шыармашылыа баыттауы. [4. 112б] ЖОО оу-трбие процесінде электронды оулытарды кеінен пайдалану оыту мазмны мен дістеріні интенсивтілігін, оытуды тиімділігін кшейтеді, малімні инновациялы даярлыын арттырады.

Сонымен атар апаратты технологияландыру адамны белсенділігіне, білімділігіне, шеберлігіне, мдениетіне, ал жалпы айтанда, ылым мен кзараса тбегейлі сер етеді.

Апаратты технология білімді деумен аныталып, оамны материалды жне рухани жадайын згертеді. Кез-келген сабата АТ-ны тиімді пайдаланса, студенттерді креативті ойлауы артып, шыармашылы абілеттері алыптасады.

Пайдаланан дебиеттер

1. Жанпейісова М.М. (2002). Модульдік оыту технологиясы оушыны дамыту ралы ретінде. Алматы.

2. Ержанова А. (2005). Білім беруде апаратты технологияларды олдану.

3. «Информатика негіздері» журналы №4. (2008). Ж. Садыбекова «Оу – трбие рдісінде апаратты – коммуникациялы технологияны олдану ажеттілігі»

4. Мхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. (2010). Педагогтарды апаратты – коммуникациялы технологияларды олдану бойынша зырлылытарын алыптастыру дістемесі. Алматы: ЖШС «Дайыр Баспа», 5. «Білім технологиялары» журналы № 2. (2010).

6. Караев Ж.А.(1993). Дидактические основы компьютерной технологий обучения в школе //Информатика. Физика. Математика.

–  –  –

ЖОАРЫ ОУ ОРНЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ

АРНАЙЫ КУРСТА ЖЗЕГЕ АСЫРУДЫ ТИІМДІЛІГІ

АННОТАЦИЯ

зектілігі: оам талабына сай леуметтік-экономикалы жадайда бсекеге абілетті тлаа жйелі жне наты білім беруде инновациялы технологияларды ендіру.

Масаты: инновациялы технология ымыны мазмнын талдап, ЖОО арнайы курста ИТ олдануды тиімділігін крсету.

дісі: Интерактивті тата, электронды кітапхана, арнайы компьютерлік бадарламаларды дістемесі мен технологиясы.

Нтиже: Инновациялы технологияларды олдану оу дерісін сапалы трлендіруге, жаашыл жобаларды енгізуге жне рбір білімгерді зіндік іздену жолын табуа, рбір оытушыны зіні дістемелік жйесін руа негіз болды.

орытындылар: Бсекеге абілетті болаша педагог мамандарды даярлауда ПО з зіреттіліктері мен біліктіліктерін жетілдіріп, педагогикалы тжірибе нтижесінде дістемелік ралдар мен амал-тсілдерін тере игеру мен іске асырып отыруы керек.

Тйінді сздер: Инновациялы технология, педагогикалы технология, инновация, болаша педагог, интерактивті дістер

АННОТАЦИЯ

Актуальность: Внедрение инновационных технологий при систематическом и конкретном обучении конкурентноспособной личности в социально-экономических условиях в соответствии с требованием общества.

Цель: Анализируя содержание понятия инновационная технология, показать эффективность использования ИТ на специальном курсе ВУЗа.

Метод: Интерактивная доска, электронная библиотека, методика и технология специальных компьютерных программ, использование инновационных технологий.

Результат: Является основной при качественном различении учебного процесса, внедрении новаторских проектов и при самостоятельном поиске каждого студента, при построении методической системы каждого преподавателя.

Выводы: При подготовке конкурентно способности у будущих педагогов ППС совершенствует свои компетенции и умения, необходимо глубже усваивать и реализовывать методические средства и способы в результате педагогического опыта.

Ключевые слова: Педагогическая технология, инновация, будущий педагог, интерактивные методы.

АBSTRACT

Relevance: Entering some innovative technologies in a process of systematic and concrete teaching of personality in social-economical conditions in accordance with requirements of society.

Goal: Analysing the contact of notion innovative technoiogy its necessary to show the efficiency of the usage IT on the special course in higher educational establishment.

Method: Smart-board, electronic library, methodic and technology of special computer programmes.

Result: The usage of innovative technologies is the base in gualitative differentiation of teaching process, in entering new projects and in a process of self-research of every student in building the methodical system by a teacher.

Conclusions: In preparation of future pedagogue teaching staff improves his competences and skills its necesserary duply to master and realize methodical means and approaches as a result of the pedagogical experience.

Keywords: Pedagogical technology, innovation, future teacher, interactive methods.

Бгінгі тада білім беру мен трбиелеу дерісінде алдына ойып отыран масатты бірі - инновациялы оыту технологиясы арылы оу мен трбие жмысын жетілдіру, оам талабына сай леуметтік-экономикалы жадайда бсекеге абілетті тлаа жйелі жне наты білім беруді жасарту болып отыр. Аталан мселені зектілігі азастан Республикасыны «Білім туралы» Заында: «Білім беру жйесіні басты міндеті - оытуды жаа технологияларын енгізу, білім беруді апараттандыру, халыаралы коммуникациялы желілерге шыу, лтты жне жалпыадамзатты ндылытар, ылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тланы алыптастыруа, дамытуа жне ксіби шыдауа баытталан білім алу шін ажетті жадайлар жасау» деп крсетілген [1].

Инновациялы технологияларды ЖОО арнайы курстарда жзеге асыруды тиімділігін айтуда алдымен оны маынасын талдап алан дрыс шыар. Зерттеулерге сйенсек, «Инновация» ымы е алаш рет ХIХ асырда мдениеттанушыларды зерттеулерінде олданылды. Инновация (латын тіл.-«жаа, жаалы, жаарту») брын болан нрсені ішінде жаа нрсені пайда болуын, дамуын білдіреді. азастанда е алаш «инновация»

ымын аза тілінде анытаан алым, профессор Н.Нрахметов. Ол: «Инновация, инновациялы деріс деп отыранымыз білім беру мекемелеріні жаалытарды жасау, мегеру, олдану жне таратуа байланысты бір блек ызмет» деп крсетеді. Ал, К.дайбергенова «инновацияны» – наты ойылан масата сай алынан жаа нтиже деп есептеп, тмендегідей аудармалар жасаан: «инновация» - жаарту, «нововедение» – енген жаалы, «новое» – жаа, «новшество» – жаалы, «инновационный процесс» – жаарту дерісі [2]. Н.М.Аблязимова з зерттеуінде, инновация -бл белгілі бір уаыт аралыында жаашыл идеяны айта арау, жаалау деп атаан. Осыны негізге ала отырып, инновацияны

- «жаалы», «жаа діс», «згеріс», ал инновациялы дерісті - «жаа дістеме енгізу ралы» деп анытама берген. С.Ожеговты сздігінде инновация ымына мынадай анытама берілген: «Инновация - бірінші рет шыан, жасалан, жуы арада пайда болан, брыныны орнын басатын, алаш ашылан, брыннан таныс емес, енгізілген жаалы».

Э.Роджерсті пікірінше: «Инновация – натылы бір адама жаа болып табылатын идея».

Майлс «Инновация –арнайы жаа згеріс. Біз одан міндеттерімізді жйелі трде жзеге асырылуын ктеміз» деген анытамалар берген [3]. Сонымен атар, ылыми дебиеттерде «технология» ымына мынадай анытама кездеседі: «Технология – бл оамдаы практикалы прогрестерді техникамен реттеліп отыратын жне материалды дниені задылытарымен аныталатын, техникалы ралдар мен объектіні зара рекеттесуінен туындайтын деріс».

Бізге атысты білім беру саласында кейінгі кездерде жаа деріс – педагогикалы инновация жне педагогикалы технология ымдары орын алды. Ол жайында Республикамызды белгілі алымы К.Ж.Бзаубаова: «Педагогикалы технология – жеке тланы зін-зі дамытуына толы ммкіндік беретін бірттас педагогикалы процесті барлы дара, инструменталды жне дістемелік ралдарын олдану реті мен жиынтыыны жйесі, жобасы»-деген анытама берсе [4], Н.Д.Хмель педагогикалы технология бл жеке адамны, сондай-а бкіл жымны даму динамикасын круге, оны нтижесін кезе-кеземен лшеуге болатын жне педагог пен оушыны жеке тласыны здігінен дамуына толы ммкіндік жасайтын теориялы білімні ттас, педагогикалы процесті практикасында жзеге асудаы реттелген іс рекетті жиынтыына жатызды [5].

Н.Р.Юсуфбекова білім беру жйесіндегі жаартуды «инновациялы деріс» деп крсетеді [6].

Ол инновациялы дерісті жаалытарды жасау, оны педагог ауымны оыту мен трбие беру тжірибесінде пайдалануы ретінде тсіндірсе, В.М.Монахов: «Педагогикалы технология дегеніміз – оушы мен малім шін барлы жаынан те олайлы жадайлар жасай отырып, оыту дерісін жобалауды, йымдастыруды жне ткізуді соына дейін ойластырылан, рі бірлесіп жзеге асырылатын педагогикалы ызметті моделі» деп атаан.

азастан Республикасында білім беру саласындаы педагогикалы инновация мен оытуды жаа технологиясы мселелерін теориялы жне ылыми-олданбалы баыт трысынан Ш.Т.Таубаева, К.Ж.Бзаубаова,.А.Сарбасова, М.М.Жанпейісова жне т.б.

педагог алымдарды ебектерінде дегейлеп оыту, жйелік негізде оыту, шоырландырып-арынды оыту, блокты-модульдік оыту сияты инновациялы оыту технологияларын пайдалану мселелері аралан. Осыан дейін де жаашыл педагогтарды озы дидактикалы идеяларында оу дерісіні дістері мен трлерін жетілдіру крініс табады. Мысалы, В.Ф. Шаталовты тірек сигналдары, Р.Штейнерді еркін тадау идеясы, С.Н.Лысенкованы оза оыту идеясы, П.Эрдниевті ірі блоктар идеясы, Л.В.Занковты дамыта оыту идеясы, Л.С.Выготскийді «жаын даму аймаы» жне т.б.

оам талабына сйкес азіргі кезеде оытуды инновациялы технологияларын жоары оу орындарыны практикасына белсенді трде ендіру жзеге асырылып отыр.

Осыан сйкес Тараз мемелекеттік педагогикалы институтыны жанынан «ІТ жне оытуды инновациялы технологиялары» орталыы (ІТжОИТО) рылып, ызметін атаруда. Орталы «Профессор-оытушылар рамы мен ызметкерлерді біліктілігін ктеру курстарынан туін амтамасыз етуді» жзеге асыру масаты кзделген.

Институтта ПО IT-зіреттілігін ктеру, институтты материалды-техникалы ресурстарын (компьютерлік сыныптар, Интернет, интерактивті тата, электронды кітапхана, арнайы компьютерлік бадарламалар) пайдалану тиімділігін арттыру міндетінде ІТжОИТО келесідей семинар-тренингтер:

1. Интерактивті тата – жаа типті оыту ортасы.

2. Бейнетехнология. Бейне сабатар растыру дістемесі мен технологиясы.

3. Заманауи Интернет-технологияларды білім беру процесінде олдану ммкіндіктері деген таырыптарда йымдастырылып жргізілуде. Нтижесінде, инновациялы технологияларды олдану оу дерісін сапалы трлендіруге, жаашыл жобаларды енгізуге, оны тиімді басаруа негіз болып, рбір білімгерді зіндік іздену жолын табуа, рбір оытушыны зіні дістемелік жйесін руа септігін тигіп отыр.

Мнда айтым келіп отыраны, ІТжОИТО біліктілігімді ктеріп, оу жктемесіндегі арнайы курстарымда инновациялы технологияларды пайдалануді тиімділігі (Сурет 1).

  О у ж мыс ба дарламасында о ытылатын арнайы (міндетті, элективті п н) курс 

–  –  –

Сурет 1. ЖОО инновациялы технологияларды пайдалану тиімділі Болаша педагог мамандарды даярлауда оу жмыс бадарламасында крсетілген арнайы курстар бойынша лекциялы жне семинарлы сабатар мен аудиториядан тыс СЖ йымдастыруда инновациялы технологияларды іске асыруда білімгерлерді курса ызыушылытары белсенді арттырып, ал зімні біліктілігімді педагогикалы жаашыл шыармашылыта жетілдіруге негіз болды.

Инновациялы технологияларды оу ралдарына айналдыру оылатын курсты зіндік масат-міндеттеріні орындалуы келесідей тиімділікпен жзеге асатындыы болып отыр:

- оытатын материалды тере жне наты ашылады;

- тыыз академиялы саатты тиімді рі нтижелі пайдаланылады;

- оу рдісін жзеге асыратын сырты жне ішкі айтымды байланыс орнайды;

- мліметті жоары дрежеде апараттандыру жне белсенді абылдау;

- білімдік жне танымды белсенділікті арттыру;

- зін-зі тануа трбиелену: натылы жне ыптылы;

- кріп абылдауы арылы ксіби білімі шыдалады;

- интеллектуалды дамуы мен логикалы ойлау абілеті жетіледі;

- білімгер мен оытушыны бірлескен белсенділігі;

- аз уаыт ішінде абылдау дрежесінен жоары млшерге баыттылыы;

- здіксіз білім беру мен білім алуды тиімділігі жне т.с.с.

Сайып келгенде, оу мен трбиелеу дерісінде инновациялы технологияларды ай трін алса та, оларды тиімділігі тек ана оытушыны шеберлігін шыдай тсуімен ана жзеге асады. Сондытан, бсекеге абілетті болаша педагог мамандарды даярлауда ПО з зіреттіліктері мен біліктіліктерін жетілдіріп, педагогикалы тжірибе нтижесінен дістемелік ралдары мен амал-тсілдерін тере игеру мен іске асырын талап етеді.

дебиеттер тізімі:

1. азастан Республикасыны «Білім туралы» Заы 2007 жылы 27 шілдедегі N 319

2. Бейсенова Г. Жаа апаратты технологияларды тиімділігі //азастан мектебі. 2006. №6

3. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. -М., 2002.

4. Бзаубаова К.Ж. Білім берудегі инновациялы. -Тараз, 2014.

5. Хмель Н.Д. Теория и технология реализаии целестного педагогического процесса. –М.

2002.

6. Юсуфбекова Н.Р. Педагогическая инноватика:возникноение и становление //Вестник Московского городского педагогического университета. 2011. –№4(14) 2010. –с.8-17.

7. Сарбасова.А. Инновациялы технологиялар. -Алматы, 2006.

8. Жанпейсова М.М. Модульдік оыту технологиясы оушыны дамыту ралы ретінде. Алматы, 2002.

9. Таубаева Ш.Т., Лактионова С.Н. Педагогическая инноватика как теория и практика нововведений в системе образования. -Алматы, 2001.

–  –  –

ТЕХНОЛОГИЯ КЕЙС-СТАДИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

АННОТАЦИЯ

Маалада зекті мселе технологиясын олдану кейс-стади тиімді рал ретінде алыптастыру білім беру дербестік болаша педагогтар. Автор ымы "кейс-стади", сипаттамасы келтіріледі компоненттерін технологиялар, сондай-а нтижелерін сынатан ткізу кейс ЖОО-да.

Негізінде теориялы материалды жне деректер барысында алынан эксперименттік жмыс блінеді негізгі кезедері іске асыру технологиясы.

Тйінді сздер: технология, кейс-стади, инновация, білім беру дербестік, педагог.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается актуальная проблема применения технологии кейс-стади в качестве эффективного средства формирования образовательной самостоятельности будущих педагогов. Автором раскрывается понятие «кейс-стади», приводится описание компонентов технологии, а также результаты апробации кейса в ВУЗе. На основе теоретического материала и данных, полученных в ходе экспериментальной работы, выделяются основные этапы реализации технологии.

Ключевые слова: технология, кейс-стади, инновация, образовательная самостоятельность, педагог.

ABSTRACT

The article considers the problem of application of technology a case-stadi as an effective remedy of formation of educational independence of future teachers. The author shows the content of the concept of "case studies", describes technology components, as well as the results of testing of the case at the university. On the basis of theoretical material and the data obtained during experimental work the main stages of realization of technology are allocated.

Keywords: technology, case studies, innovation, educational autonomy, teacher.

Во все времена подготовка педагогических кадров являлась одной из важнейших целей высшего образования. Эта проблема не теряет своей актуальности и на современном этапе, при этом основной акцент ставится на формирование профессионально компетентной личности, конкурентоспособного специалиста, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавать личностную и общественную значимость профессиональной деятельности, нести ответственность за её результаты [1].

Постановка такого рода задач требует от будущих педагогов не только умений осваивать большие объёмы специальной информации, но и развивать профессиональные качества, способствующие в будущем их саморазвитию. Одним из таких качеств является образовательная самостоятельность, представляющая формируемое качество личности, которое проявляется в стремлении к самостоятельной образовательной деятельности и проявлении инициативы, а также способности эффективно самоорганизовывать собственную образовательную деятельность, определять образовательную позицию и смысл самостоятельных образовательных действий [2].

Эффективным средством для формирования данного качества является использование технологии кейс-стади. Первоначально кейс-стади применялся в экономике и управлении для решения конкретных задач. Так, истоки использования этой технологии можно найти в учебниках Гарвардской бизнес-школы. В дальнейшем, получив широкое распространение в вузовской практике, кейс-стади стал применяться и при изучении дисциплин психологопедагогического цикла.

В общем виде, кейс-стади представляет особую форму работы по анализу конкретных жизненных ситуаций. Если опираться на этимологию, то уже из названия можно определить содержание технологии: «кейс» переводится как случай, «стади» - обучение. Таким образом, «кейс-стади» - обучение через случай. Перед студентами ставится определённая проблема, которая представлена в кейсе. Обучающиеся должны выяснить, в чём же она заключается и как её возможно решить. Кейс или, другими словами, специально подобранный преподавателем материал, может быть различен: содержать как видеофильмы, статьи из Интернета, популярных журналов, газет и т.д. Различны и виды кейсов: практические, отражающие реальные жизненные ситуации; обучающие, основная функция которых обучение; научно-исследовательские, ориентированные на осуществление исследовательской деятельности.

Однако, несмотря на разнообразие видов кейсов, структура их схожа. Как правило, в кейсах представлены ситуации (случай, проблема, история из реальной жизни), контекст ситуации (хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участников ситуации), комментарий ситуации, представленный автором, вопросы или задания для работы с кейсом и различные приложения [3].

Среди основных достоинств применения этой технологии исследователями выделяются такие как развитие критического мышления и объективности обучающихся, формирование аналитических способностей [4]. Использование кейс-стади также имеет и многообразные образовательные результаты, среди которых создание авторского продукта, образование и достижение личных целей, повышение уровня профессиональной компетентности, появление опыта принятия решений, действий в новой ситуации, решения проблем [5].

Теоретическое обоснование эффективности кейс-стади послужило причиной выбора применения этой технологии для экспериментальной работы по формированию образовательной самостоятельности бакалавров. Апробация технологии была проведена на практических занятиях по педагогике в академических группах студентов ГУ имени Шакарима города Семей.

Тематика кейса «Учитель – призвание или профессия?» была выбрана неслучайно, т.к.

работа проводилась среди студентов педагогических специальностей, и кейс являлся отправной точкой для рефлексии себя в будущей профессии.

Работа с кейсом была организована следующим образом. За неделю до занятий студентам были предложены материалы кейса, которые включали видеоматериал, фразы для размышления, а также подборку текстов о профессии учителя. Даны были и вопросы для обсуждения, на которые обучающиеся должны были ответить самостоятельно. В числе вопросов были такие как «Можно ли научиться быть педагогом или это всё-таки врождённый талант? Аргументируйте свою точку зрения», «Если возможно научить человека стать педагогом, то, что для этого нужно? Используя собственный жизненный опыт, попытайтесь ответить на этот вопрос», «Что отличает учителя? Какие-то качества, компетенции или что-то ещё?». Как видим, большинство вопросы имели дискуссионный характер и были неоднозначны.

Кроме того, в кейсе имелись и практические задания:

«Напишите свою программу привлечения выпускников школ к поступлению в педагогический вуз», «Составьте свой список литературы об учителях, школе и призвании, который вы бы могли порекомендовать первокурсникам (школьникам)». Выбор вопросов дискуссионного содержания способствовал использованию творческого подхода при выполнении задания, ответы не могли быть найдены в других источниках. Студенты должны были переосмыслить собственный опыт для того, чтобы справиться с проблемами, предложенными в форме вопросов.

В дальнейшем сами занятия включали несколько этапов: этап погружения в совместную деятельность, этап организации совместной деятельности и этап анализа и рефлексии совместной деятельности. Основой для проектирования подобных занятий послужили модели организации совместной деятельности на уроках, разработанные Г.Н.

Прозументовой.

На этапе погружения в совместную деятельность проводилась беседа по кейсу, выявлялись проблемы, лежащие в основе предложенного материала, формулировались темы занятия и целей. В ходе обсуждения выявились те студенты, которые старались не участвовать в ходе беседы, инициативу проявляли единицы, так называемый актив. Хотя многие обучающиеся пришли на занятие «подготовленными», как они сами сказали, но свою точку зрения на проблему, которая обнаруживалась в тексте кейса, не высказывали, ограничиваясь общими фразами. Вскоре после того, как наиболее активные студенты стали рассказывать истории из своей жизни, приводить личные примеры, у большинства обучающихся стал заметно повышаться интерес. Студенты стали задавать вопросы своим согруппникам.

Этап организации совместной деятельности включал работу в микрогруппах, созданных в ходе обсуждения на этапе вхождения в деятельность. В группах совместно обсуждались ответы, данные студентами ещё до занятия после изучения кейса. Среди этих ответов выбирались наиболее оптимальные, на взгляд обучающихся, презентовали полученные ответы в виде составленных интеллект-карт. Для презентации взглядов своей группы выбирался «спикер», который и представлял их решение проблемы. В дальнейшем проводилась дискуссия, в ходе которой участники каждой группы и их спикеры задавали вопросы друг другу по своим презентациям и высказывали свои позиции. Также как и на предыдущем этапе можно было увидеть, что вопросы, где был затронут личный опыт обучающихся и их собственная точка зрения, находили больший отклик и встречали наибольшее количество возражений и прений. Особого затруднения по поводу формулирования проблемы, обозначенной в кейсе, не было, хотя при индивидуальном самостоятельном рассмотрении материалов, многие говорили о возникшем непонимании и неумении выразить свою точку зрения.

Заключительным этапом кейс-стади стал анализ и рефлексия совместной деятельности участников. При обсуждении результатов проведённой работы обучающиеся с удивлением отметили, что «было интересно», «стали задумываться о своих профессиональных качествах», «о будущем». Если вначале при моменте получения задания до обсуждения, многие говорили об «обязаловке», о том, что «слишком много надо читать», «непонятно, как делать», то непосредственно при совместной работе таких мыслей не возникало. Вопросов к преподавателю при процессе изучения в микрогруппах и в дискуссии практически не было, студенты пытались справиться с заданием самостоятельно. Всё это позволяет сделать предположение о том, что организация совместной деятельности способствует возникновению мотивации к самостоятельной работе и проявлению инициатив со стороны обучающихся, тем самым закладывается необходимый базис при формировании образовательной самостоятельности.

В результате проведённых занятий с использованием кейс-стади бакалавры смогли получить опыт работы с проблемой, проявить собственные инициативы, изменить образовательную позицию - от пассивного созерцателя к активному деятелю, проявить свои аналитические способности и переосмыслить собственную образовательную деятельность с точки зрения включения в будущую профессию.

Таким образом, реализация технологии кейс-стади на практике позволила сделать вывод о её эффективности как средства для формирования образовательной самостоятельности будущих педагогов.

Список литературы:

1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утверждена Указом Президента РК от 7 декабря 2010 года No 1118.

2. Лебедева К.С. Технология формирования образовательной самостоятельности будущих педагогов//Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 12 (165). – С. 42-47.

3. Методические материалы по курсу «Метод кейс-стади» / составитель О.Н. Калачикова.

– Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2005. - 86с.

4. Юлдашев З.Ю., Бобохужаев Ш.И. Инновационные методы обучения: особенности кейсстадии метода обучения и пути его практического использования/ Ташкент: «IQTISODMOLIYA», 2006. – 88с.

5. Школа Совместной деятельности: концепция, проекты, практика развития. Книга 1\ Под ред. Г.Н. Прозументовой. Томск: Томский ГПУ, 1997. – 79 с.

–  –  –

ПОЗИЦИОННАЯ И КОНТЕКСТНАЯ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

АННОТАЦИЯ

Білім беру технологиясын пайдалануды проблемасы зекті болып табылады жне зіне траты ызыушылыты танытады. Мааланы масаты: станымын оыту мнін жне контекст анытауа жне оларды тиімділігін крсету. дістері: баылау, сауалнама, студенттерді німдері ызметін талдау. Білім беру, ылыми, практикалы - нтижелер оыту технологиясын олдану ызметіні р трлі трлерін біріктіру шін леуеті бар деген орытындыа жеткізеді. Ол ксіби зыреттіліктерін алыптастыру шін маызды болып табылады.

Тйінді сздер: ор технологиясы, контекстік оыту, оу кзарасы, ызметіні трі технологиясы

АННОТАЦИЯ

Несмотря на достаточную разработанность, проблема использования педагогических технологий в системе образования остается актуальной и продолжает сохранять к себе устойчивый интерес. Цель данной статьи: раскрыть сущность контекстного и позиционного обучения и показать их эффективность. Методы: наблюдение, анкетирование, анализ продуктов деятельности студентов. Результаты работы позволили сделать вывод о том, что используемые технологии обучения обладают возможностями интегрировать различные виды деятельности учебную, научную, практическую, что крайне важно для формирования профессиональной компетенции будущих специалистов.

Ключевые слова: позиционная технология, технология контекстного обучения, учебная позиция, форма деятельности.

АBSTRACT

Рroblem of the use of educational technology is relevant and keeps to himself sustained interest. The purpose of this article: to reveal the essence and context of learning the position and to show their effectiveness. Methods: observation, questioning, analysis of the products activities of students. The results led to the conclusion that the use of learning technologies have the potential to integrate various types of activities - educational, scientific, practical. It is important for the formation of professional competence of future specialists..

Keywords: trench technology, the technology of contextual learning, learning attitude, a form of activity В современном образовании ярко представлены самые различные педагогические технологии. Вместе с тем, проблема использования новых педагогических технологий в системе повышения квалификации специалистов остается актуальной и продолжает сохранять к себе устойчивый интерес.

В нашей статье мы постараемся раскрыть сущность контекстного и позиционного обучения и показать их эффективность в системе высшего педагогического образования.

Педагогическая технология позиционного обучения называется еще «активным чтением» и состоит из следующих этапов:

- подготовительный (подготовка преподавателем текста, глубокое изучение текста, подготовка к управлению групповой дискуссией по содержанию текста);

- организационный (деление на группы, распределение позиционных ролей между группами);

- позиционное чтение (группа изучает текст с точки зрения своей позиционной роли и вырабатывает «позицию»: содержание и способы ее представления)

- презентация группой своей позиции перед остальными участниками и «защита» этой позиции.

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что движущей силой психического развития является активность субъекта, которая на начальных этапах организуется другими, а затем, приобретая собственную побудительную силу, превращается в деятельность [1].

На наш взгляд, позиционное обучение можно успешно использовать не только в системе высшего образования, но и в системе повышения квалификации специалистов.

Н.В. Веракса выделяет в позиционном обучении три основные позиции: нормативную, диалектическую и символическую [2].

Нормативная позиция связана с усвоением норм и правил педагогической деятельности; диалектическая - позволяет предвидеть возможность противоположного данному исходу развития ситуации; символическая позиция связана с ориентировкой не на сами объективные свойства реальности, а на отношение к ним, на их смысл.

Все позиции в модели позиционного обучения имеют свое название. Дадим им краткую характеристику.

Первая позиция "Тезис". Задача слушателей, находящихся на этой позиции, в нескольких сжатых тезисах передать основное содержание изучаемого материала. Позиция "Тезис" работает на удержание изучаемого материала это не аналитическая позиция, а позиция сворачивания содержания в более компактную форму.

Вторая позиция, относящаяся к нормативному пространству, получила название "Понятие". Задача на этой позиции состоит в том, чтобы составить список понятий, раскрывающих изучаемое содержание, и дать определение каждому понятию. "Понятие" есть уже собственно аналитическая позиция, раскрывающая базовые единицы изучаемого предмета.

Третья позиция, направленная на усвоение нормативного пространства, получила название "Схема". В этом случае обучающиеся должны представить изучаемый материал в виде схемы - наглядного изображения его основных единиц. Эти три позиции взаимосвязаны и расположены в одном и том же нормативном пространстве.

Позиция "Критик" направлена на то, чтобы в исследуемом содержании обнаружить несоответствия и противоречия. Группа формулирует все «недостатки», которые ей удается найти при изучении темы, при этом дается не только формулировка каждого «недостатка», но и обоснование того, почему это является недостатком.

Позиция "Апологет" направлена на подчеркивание личностного приятия изучаемого содержания. Члены группы «Апологет» выявляют и формулируют положительные, интересные, оригинальные, перспективные стороны материала.

Эти две позиции позволяют субъектно отнестись к изучаемому содержанию, выявив его позитивные и негативные с точки зрения слушателей стороны.

Позиция «Символ". Если обучаемый выбирал позицию "Символ", он должен был в символической форме отразить содержание изучаемого предмета. Для этого ему предлагается нарисовать какой-либо наглядный образ, отражающий изучаемый материал.

На изменение смыслового пространства направлены еще две позиции: "Поэты" и "Театр".

Те, кто находился на позиции "Поэты", должны сочинить стихотворение или другой вид поэтического произведения, которое отражало бы сам изучаемый материал или процесс его изучения. Позиция "Театр" предполагает разыгрывание какой-либо театрализованной миниатюры, также отражающей изучаемые вопросы. Особенностью этих двух позиций является то, что работа в них предполагает движение исключительно в субъективном пространстве, но это движение подчинено логике материала.

Позиция "Рефлексия". Главная задача перед находящимися на этой позиции, состоит в том, чтобы понять трудности, связанные с усвоением материала. Это в известном смысле интегративная позиция, которая связывает пространство смыслов и пространство предметного содержания.

Интегративной является и позиция "Эксперт", в соответствии с которой слушатели должны оценить деятельность всех участников учебного процесса, включая преподавателя.

В большей мере интегративной, на наш взгляд, является позиция "Вопрос", в соответствии с которой участники должны задать содержательные вопросы всей аудитории.

Также в модели позиционного обучения представлена особая позиция "Практика", которая направлена на выход изучаемого материала за пределы учебного пространства; она также по существу являлась интегративной. Группа «Практика» решает, как изучаемый материал может быть использован на практике, при этом указываются различные варианты его применения. Данная позиция представляет особый интерес, так как позволяет не только выйти за пределы учебного материала, но и связать его с собственной практической деятельностью.

Позиция "Диалектик». Цель: представить диалектические отношения между единицами изучаемого материала, применяя для этого ту систему логики, которая разрабатывалась нами при изучении диалектического мышления.

Таким образом, все перечисленные позиции соответствуют трем пространствам:

нормативному, в рамках которого, как правило, дается описание предмета как готовой сложившейся системы знаний; диалектическому, в котором осуществляется преобразование, развитие предмета; символическому или смысловому, которое соответствует познавательной позиции студента, его познавательному «Я».

Изучение предметного материала включает три последовательных этапа работы над каждой предлагаемой темой. Первый этап - информационный, в него входит ознакомление с нормативной стороной предметного содержания - слушание лекции и чтение соответствующих материалу лекции текстов. Второй этап - смысловой. Он заключался в анализе всего материала с одной из перечисленных выше позиций и выполнении действий, соответствующих выбранной позиции. Третий этап - демонстрационно-дискуссионный. На этом этапе предъявляется наработанный материал аудитории.

Механизм распределения позиций достаточно прост. Заранее заготовляются бланки, в которых указывается число, название позиции. После первого этапа бланки со всеми названными позициями раскладываются на столе. Студенты сами выбирают бланк с предпочитаемой позицией, вписывают свои фамилии и на этом же бланке оформляют результат осмысления материала.

На третьем этапе каждая группа поочередно демонстрирует результаты.

Оптимальное количество человек в позиционной группе 2-3, в аудитории – 50.

В конечном итоге, позиционное обучение способствует развитию логических операций мышления, что является необходимой предпосылкой формирования субъектной позиции обучающихся в учебной деятельности.

Одним из распространенных видов обучения в современном образовании является контекстное обучение. Конструирование процесса повышения квалификации в современной педагогической литературе рассматривается с двух сторон: «обучение через информацию и обучение через деятельность». Контекстное обучение определяется как деятельностное.

Понятие "контекст" связано с понятием "ситуация" (система условий, побуждающих субъекта и опосредуюших его активность). «Контекст» может иметь широкий смысл: им можно обозначать физическое действие, поступок, реплику, систему мотивов.

В непрерывном образовании контексты жизни и будущего труда наполняют образовательный процесс личностным смыслом, определяют меру включенности в познавательный процесс.

С позиции технологии контекстного обучения основная цель любого профессионального образования - формирование целостной модели профессиональной деятельности.

В процессе контекстного обучения обеспечивается достижение трёх целей:

1) усвоение теоретических знаний;

2) развитие теоретического мышления;

3) формирование познавательного интереса к содержанию предмета и мотивации к будущей профессиональной деятельности [3, с.84].

Особую роль в контекстном обучении играют активные формы и методы обучения или технологии активного обучения, которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение.

Контекстное обучение как образовательная технология решает задачу оптимизации преподавания и учения с опорой не на процессы восприятия или памяти, а прежде всего на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Вот почему в контекстном подходе особую роль играют активные и интенсифицирующие методы и формы обучения или даже целые технологии, обеспечивающие интенсивное развитие личности.

В процессе контекстного обучения динамически моделируется общекультурное, духовное, предметное, социальное и образовательное содержание жизнедеятельности.

Технология контекстного обучения состоит из трех базовых форм деятельности:

учебная деятельность с ведущей ролью лекций и семинаров; квазипрофессиональная, воплощающаяся в играх, спецкурсах, спецсеминарах; учебно-профессиональная. Этим трем формам деятельности можно сопоставить три обучающие модели: семиотические, имитационные, социальные [4, 5].

Семиотические обучающие модели включают систему заданий, предполагающих работу с текстом и переработку знаковой информации. В моделях такого типа предметная область деятельности развертывается с помощью конкретных учебных форм, в рамках которых выполняются задания, не требующие личностного отношения к изучаемому материалу. Единицей работы является речевое действие - слушание, говорение, чтение, письмо. Средством работы является ТЕКСТ.

В имитационных обучающих моделях учебные задания предполагают выход за рамки знаковой информации, соотнесение ее с профессиональной деятельностью, осмысление знаний, которое происходит тогда, когда обучающийся включает себя в ситуацию решения каких-то профессиональных задач. В этом случае единицей работы оказывается предметное действие, на основе которого достигается практически полезный эффект. Средством работы будет - КОНТЕКСТ.

В социальных обучающих моделях задания выполняются в совместных, коллективных формах работы участников образовательного процесса (два и более). Такие совместные поиски решения проблемы дают опыт коллективной работы в профессиональной среде. Эта модель реализуется в деловых и учебных играх. Единицей деятельности становятся поступки, через которые слушатель повышает своей профессиональный уровень, осмысляет свое отношение к профессии, самому себе. Средством работы, формирующим ценностное отношение личности к профессиональной деятельности служит ПОДТЕКСТ.

В целом, технология контекстного обучения позволяет интегрировать различные виды деятельности - учебную, научную, практическую, что крайне важно для формирования профессиональной компетенции будущих специалистов.

Таким образом, содержание подготовки специалиста в рамках описанных технологий включает два слагаемых: предметное содержание, которое обеспечивает профессиональную компетентность будущего специалиста и социальное, обеспечивающее способность продуктивно работать в команде.

Литература:

1.А.Н. Леонтьев Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1977

2.Веракса Н. Е. Модель позиционного обучения студентов / Н. Е. Веракса // Вопросы психологии. - 1994. - № 3.

3. Вербицкий А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение. – М.:

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1999. – 84 с.

4. Генике Е. А. Активные методы обучения: новый подход - Директор школы, №2, 2013

5.Г.В. Лаврентьев и др. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. – М., 2014.

–  –  –

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА

С ДИАГНОЗОМ «РАННИЙ ДЕТСКИЙ АУТИЗМ»

АННОТАЦИЯ

Бапты зектілігі отбасына трлі мамандар (психолог, малімдер, дрігерлер, т.б.) сті ызыушылы аныталады. Ксіби мселелер ана емес, байланысты отбасына алымдарды назар, біра длелдер жне осы оамды институтты дамытуа елеулі ауіп-атерлерге болуы. Осыан байланысты арнайы лауазымы крінісі жоары дегейімен сипатталады, аутизм нресте (RDA) балалары бар отбасыларын, абылдауа «проблемасына».

Тйінді сздер: ерте балалы аутизм, психологиялы олдау, психологиялы олдау, бала мен отбасы.

АННОТАЦИЯ

Актуальность статьи определяется повышенным интересом специалистов различного профиля (психологов, педагогов, врачей и т.д.) к проблемам семьи. Внимание ученых к семье объясняется не только профессиональной проблематикой, но свидетельствует и о наличии значительных трудностей в развитии этого социального института. Особое положение в этом вопросе занимают семьи, воспитывающие детей с ранним детским аутизмом (РДА), которым характерен высокий уровень проявления «проблемности».

Ключевые слова: ранний детский аутизм, психологическая поддержка, психологическая помощь, ребенок, семья

ABSTRACT

Relevance of the article is determined by the increased interest of various specialists (psychologists, teachers, doctors, etc.) to the family. The attention of scientists to the family due not only to the professional issues, but the evidence and the existence of significant challenges in the development of this social institution. The special position in this respect take families raising children with infantile autism (RDA), which is characterized by a high level of manifestation of the "problem."

Keywords: early childhood autism, psychological support, psychological support, child and family.

Существенные изменения, происшедшие в последние десятилетия в мире в плане гуманизации отношения к лицам с диагнозом «ранний детский аутизм», определяют особый интерес к семье, в которой воспитывается такой ребенок. Практика свидетельствует о том, что в таких семьях выявляется высокий уровень потребности в оказании им помощи.

Однако, по данным, Министерства здравоохранения Республики Казахстан, точное число детей, нуждающихся в адресной помощи специалистов, невозможно подтвердить статистическими данными. Официальных статистических данных о количестве детей, страдающих аутизмом нет, в связи с отсутствием в формах медицинской отчетности рубрики, отражающей такой диагноз. Аутизм включен в сводную статистику «нарушения психологического развития», поэтому показатели распространенности и болезненности конкретно аутизмом не учитываются [1, с.1].

Следует отметить, что часть родителей, обеспокоенная возникшими проблемами, пытается разрешить их собственными силами. Родители детей с аутизмом принимают активное участие в создании родительских ассоциаций, фондов поддержки (фонд поддержки помощи детям и подростков Казахстана с аутизмом и другими проблемами в развитии «Ашы лем», центр помощи детям c аутизмом в г. Алматы и др.).

При этом, несмотря на некоторый рост подобных негосударственных учреждений в последние годы, основная масса родителей остается безынициативной в отношении разрешения проблем своих детей.

Положение семей, в которых воспитываются дети с аутизмом, к сожалению, усугубляется тем, что своевременная поддержка и профессиональное им содействие задерживаются в связи невысокой активностью государственных структур и полным отсутствием как концептуальных подходов и теоретико-методологического обоснования психологической помощи, так и практических разработок по данному вопросу. В связи с этим, особую важность приобретает проблема создания модели психологической помощи семьям, воспитывающим детей с аутизмом.

Актуальность проблемы оказания психологической помощи семьям этой категории обусловлена тем, что современная семья, в которой воспитывается ребенок с аутизмом, не выполняет роль базовой структуры, обеспечивающей максимально благоприятные условия для его оптимального развития и воспитания. К сожалению, во многих семьях не только не созданы адекватные условия для развития детей, но, напротив, семейная ситуация оказывает деструктивное воздействие на ребенка, травмируя его незащищенную личность. Такая внутрисемейная атмосфера возникает в результате следующих причин: проблемы неадекватного поведения ребенка в общественных местах (зацикленность и стереотипность движений, агрессия, самоагрессия, страхи и др.), резкое изменение круга общения семьи, проблемы во взаимодействии с окружающими людьми, социально-бытовая неприспособленность ребенка, отсутствие у родителей навыков взаимодействия с аутичным ребенком, проблема устройства ребенка в образовательные учреждения, профессиональная неудовлетворенность (чаще матери), отсутствие поддержки со стороны родственников, друзей, усталость, отсутствие полноценного отдыха, интереса к жизни, зависимость от ребенка, невозможность реализовать свои потребности, страх будущего (куда ребенок пойдет после детского сада, школы, что станет с ребенком после смерти родителей), страх выглядеть «плохой матерью», осуждение незнакомыми людьми, стыд за своего ребенка, проблемы во взаимоотношениях в семейной паре, непринятие ребенка мужчиной, одиночество.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нельзя рассматривать ребенка с аутизмом вне его эмоциональной и психосоматической связи с его семьей и что современные семьи, воспитывающие детей с аутизмом, испытывают ряд психологических проблем и нуждаются в психологической помощи специалистов и государства.

В Республике Казахстан реабилитационная помощь детям с аутизмом частично осуществляются государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства труда и социальной защиты, образования и науки, здравоохранения. При этом, необходимо отметить, что данные институты не готовы к принятию и оказанию качественной психологопедагогической помощи детям, с аутизмом, так как их деятельность ничем не регламентирована (не разработаны стандарты психолого-коррекционной работы и медикосоциального обслуживания детей с аутизмом и т.д.), они не обеспечены специально подготовленными кадрами [1, с. 2].

Психологическая помощь семьям, воспитывающих детей с аутизмом, в данных организациях не оказывается, что еще раз акцентирует внимание на потребность оказания психологической помощи семьям, воспитывающим детей с аутизмом.

Существует множество подходов к системе помощи семьям, имеющим детей с аутизмом. Только продуманная коррекционная работа, основанная на сотрудничестве семьи со специалистами с привлечением различных современных психологических знаний, может дать положительные результаты, которые пойдут на пользу и семье, и ребенку.

Работа с родителями аутичного ребенка является чрезвычайно важной. Это обусловлено тем фактором, что организационно идеальной, естественной для аутичного ребенка средой является атмосфера семьи. Известны факты, когда исследователи, первоначально не считавшие роль семьи в коррекционной работе ведущей (Итальянская школа исследования), впоследствии утверждались в том, что только те дети, которые имеют эмоциональную поддержку в семье, обнаруживают прогресс в своем развитии. Остальным же не удается сохранить приобретенные навыки после того, как заканчивается курс коррекционной работы.

Специалистам, ведущим реабилитационную работу с семьей аутичного ребенка, необходимо обладать достаточно большим опытом общения с такими семьями и детьми. В противном случае вряд ли удастся установить необходимый уровень доверия, так как родители детей с аутизмом считают свое положение исключительным вследствие исключительности проблем, связанных с жизнью аутичного ребенка в семье и обществе.

Общение с равными снижает опасность эмоционального травматизма, развивает социальный потенциал, позволяет получать информацию о себе, опосредованную знаниями, снижает уровень защиты и сопротивления [2, с. 49].

Важным звеном в системе психологической помощи семьям имеющих детей с ранним детским аутизмом является психологическая поддержка, которая осуществляется в двух основных направлениях: психологическая поддержка родителей и других родственников детей с нарушениями в развитии и психологическая поддержка самих детей.

Психологическая поддержка родителей как система мер, заключается в следующих целях: 1) снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка; 2) поддержание уверенности родителей в возможностях ребенка; 3) формирование у родителей адекватного отношения к болезни ребенка; 4) сохранение адекватных родительско-детских отношений и стилей семейного воспитания.

Как правило, ранний детский аутизм диагностируется у ребенка далеко не сразу после рождения, а в возрасте полутора-четырех лет. В первые два-три года жизни ребенка не только родители, особенно если они впервые воспитывают ребенка, но и врачи, наблюдающие малыша, не всегда замечают его проблемы. Родители детей с аутизмом часто обращаются к специалистам, когда ребенку уже более трех лет, выдвигая на первый план жалобы на задержку в речевом развитии. И когда специалисты спешат сообщить им о необучаемости ребенка, его неперспективности, делают прогнозы о его дальнейшей инвалидизации, родители переживают глубочайший стресс. Состояние стресса усугубляется еще и тем, что в нашей стране, к сожалению, практически отсутствуют специализированные учреждения для детей с аутизмом. Единственное, что может порекомендовать психиатр, - это обследование и лечение ребенка в психиатрической больнице. Категоричные оценочные суждения специалистов о ребенке усугубляют негативный эмоциональный фон в семье и нередко оказывают деструктивное влияние на семейные отношения.

Смягчение эмоционального напряжения у родителей вполне возможно. В значительной степени оно определяется действиями всех специалистов, принимающих участие в обследовании ребенка. Если диагноз установлен, врачу необходимо подробно и доходчиво объяснить родителям клиническую картину болезни у ребенка. При этом не следует скрывать, что речь идет о тяжелом расстройстве.

Родители должны уяснить для себя, что необходимо целенаправленное воздействие на ребенка различного рода профессионалов:

медиков, педагогов, психологов и других. Они должны уяснить для себя, что диагноз - это не приговор ребенку, более того, оформление инвалидности зависит от желания самих родителей. В процессе беседы с родителями специалисты (психиатр, психолог, педагог) должны не столько акцентировать внимание родителей на перспективах дальнейшего развития ребенка, сколько совместно с родителями обсуждать планы помощи ребенку в настоящий момент и в ближайшем будущем. Здесь речь может идти о включении ребенка в коррекционную группу, посещении ребенком группы «Особый ребенок» в детском саду, индивидуальных занятиях с логопедом, психологом, посещении дневного стационара и пр.

При прохождении этого периода прежде всего необходима согласованность в действиях родителей и других членов семьи, их адекватность актуальному развитию ребенка [2, с. 53].

На этом этапе у родителей могут проявляться различные способы выхода из стрессовой ситуации. Они в значительной степени зависят не только от остроты и аффективной значимости ситуации, но и от особенностей личности родителей.

Бессознательное стремление избавиться от неприятных эмоциональных состояний, связанных с инвалидностью ребенка, активизирует действие защитных механизмов.

Психологическая защита представляет собой форму психологической активности, которая реализуется в виде отдельных приемов переработки информации с целью сохранения психологического здоровья и целостности личности.

Процесс реализации психологической поддержки родителей длителен и требует обязательного комплексного подхода, что предусматривает участие не только специалистапсихолога, но и всех других специалистов, сопровождающих ребенка: педагога-дефектолога, врача, социального работника и др. Однако главная роль в этом процессе, безусловно, принадлежит психологу. Психолог необходимо разрабатывает конкретные мероприятия, направленные на психологическую поддержку родителей в зависимости от имеющихся проблем семейного воспитания больного ребенка и внутрисемейного взаимодействия.

К числу такого рода поддерживающих мероприятий можно отнести рекомендации о вступлении родителей детей с аутизмом в клубы, ассоциации или другие родительские организации. Общение родителей детей с аутизмом друг с другом предполагает взаимную поддержку, обмен информацией, организацию совместного досуга, оказание пассивной материальной помощи и пр. Особенно важным является создание таких ассоциаций для родителей детей с тяжелыми формами аффективной патологии. Эффективность поддержки определяется активным включением родителей в процесс реабилитации ребенка, особенно отцов. Отцы более способны конструктивно разрешать проблемы ребенка с аутизмом, чем матери, и их активное привлечение к проблемам ребенка оказывает благотворное влияние не только на процесс воспитания ребенка, но и на психологический климат в семье в целом.

Важным психотехническим приемом психологической поддержки являются родительские семинары.

Положительные результаты показывает проведение родительских семинаров, основной задачей которых является расширение знаний родителей о психологических особенностях их ребенка, психологии воспитания и психологии семейных отношений. Кроме того, на семинарах не только повышается информированность родителей о ребенке, но и происходит изменение отношения родителей к проблемам ребенка и задачам его воспитания.

На семинарах родители вовлекаются в обсуждение своих проблем, обмениваются опытом, совместно вырабатывают пути разрешения существующих конфликтов. Участие самого психолога в процессе семинара должно быть достаточно активным, так как он выступает в роли специалиста. Однако в процессе семинаров ему не следует давать оценочные суждения, интерпретации, порицания или советы.

Активность психолога должна проявляться в убедительных и аргументированных изложениях некоторых психологических вопросов. Его основной задачей является организация и ведение таких семинаров. Как специфический способ психологической поддержки родительский семинар строится на использовании нескольких специальных приемов. Прежде всего, речь идет о лекционных приемах, позволяющих психологу сообщить родителям необходимую им психологическую информацию. Перед психологом стоит задача специального подбора тем применительно к интересам и системе переживаний участников семинара. Среди актуальных тем для родителей с аутичными детьми можно выделить следующие: «Особенности психического развития детей с аутизмом», «Особенности семейного воспитания детей с аутизмом», «Психологический климат в семьях и роль каждого члена семьи в работе с ребенком», «Проблемы интеграции аутичных детей в обществе» и пр. Можно предложить также темы психолого-педагогической, юридической, медицинской направленности и в этом случае привлекать соответствующих специалистов для их освещения. Главное, чтобы темы лекций излагались просто, живо, убедительно. На родительских семинарах недопустимо оперировать научной терминологией. Групповая дискуссия является наиболее целесообразной формой проведения родительских семинаров.

Психологическая поддержка родителей осуществляется не только в форме организации их взаимодействия с родителями со сходными проблемами, но и в процессе индивидуальных психотерапевтических бесед с психологом о трудностях семьи, семейных взаимоотношений. В процессе психотерапевтической работы с семьей аутичного ребенка психолог помогает родителям разрешить межличностные конфликты, связанные с проблемами воспитания ребенка. Следует отметить, что главным направлением психотерапевтической работы психолога с семьей аутичного ребенка является включение родителей в медико-психологическую работу с ребенком, основанную на объективном, реалистическом подходе к перспективам дальнейшего развития ребенка. Оценка эффективности психологической поддержки родителей проводится по субъективным параметрам (обратная связь родителей) и по объективным параметрам (эмоциональное состояние самого ребенка).

Эффективность психологической поддержки в значительной степени зависит не только от уровня профессиональной квалификации психолога, его профессионального и жизненного опыта, но и от его личностных особенностей.

Психолог, работающий с детьми с аутизмом и их родителями, должен обладать следующими качествами:

- глубоким интересом к людям и терпением в процессе общения с ними;

- эмоциональной стабильностью и объективностью;

- сензитивностью;

- уважением прав других людей;

- проницательностью;

- сознанием профессионального долга и др.

Важным качеством психолога является его личностная и социальная зрелость. Как справедливо отмечает К. Schneider, личностная зрелость психолога находит отражение в его умении успешно разрешать свои жизненные проблемы, откровенности, терпимости и искренности по отношению к людям. Социальная зрелость психолога заключается в его способности помогать другим людям эффективно преодолевать их проблемы.

Психологическая поддержка является важным звеном в системе психологической помощи родителям детей, страдающих аутизмом. Важную роль в эффективности психологической поддержки родителей играет создание разнообразных форм группового взаимодействия родителей и других членов семьи ребенка, а также активное включение родителей в и психологический процесс. Сам процесс психологической поддержки является непрерывным, комплексным, предъявляющим высокие требования к личности специалистапсихолога [2, с. 50].

В системе психологической помощи семьям детей с ранним детским аутизмом не маловажным является и психокоррекционная работа с детьми с ранним детским аутизмом, которая осуществляется путем определенных коррекционных методик.

Залог успеха в обучении и коррекции личности ребенка с отклонениями в развитии это полная гармоничная семья, члены которой любят ребенка, внимательно относятся к его проблемам и правильно воспринимают советы и рекомендации врачей, педагогов и психолога.

Список литературы:

1. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием.

Младший дошкольный возраст. - М.: Институт учебника «Пайдейя», 1999.-88 с.

2. Баенская Е.Р. О коррекционной помощи аутичному ребенку раннего возраста. // Дефектология. 1999. - № 1. - С. 47-54.

–  –  –

КОМБИНИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ

СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

АННОТАЦИЯ

Білім берудегі заманауи тенденциялар, оны жоары мектептегі білім беруді дстрлі дістерімен рамдастырылуы арастырылды. Дстрлі жне оытуды инновациялы дістері мен кемшіліктерін аныталды. Педагогикадаы инновациялы айта рулар объектілері мен негізгі баыттары аныталды.

Тйінді сздер: инновациялар, педагогикалы технологиялар, дстрлі жне инновациялы оыту дістерін, дістерін рамдастыру

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены современные тенденции в образование, их комбинирование с традиционными методами обучения в высшей школе. Выявлены достоинства и недостатки традиционных и инновационных методов обучения. Определены основные направления и объекты инновационных преобразований в педагогике.

Ключевые слова: инновации, педагогические технологии, традиционные и инновационные методы обучения, комбинирование методов.

ABSTRACT

Article reviewed the modern trends in education, combining them with traditional methods of learning in higher education. Merits and demerits of traditional and innovative methods of training are revealed. The main directions and objects of innovative transformations in pedagogics are defined.

Keywords: innovation; pedagogical technologies, traditional and innovative methods of training, combination of methods.

В соответствии с современными тенденциями образования в Республике Казахстан, основными целями высшего образования являются: подготовка квалифицированных специалистов, соответствующего уровня и профиля, конкурентноспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных областях деятельности, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.

Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть инновационных процессов. Из социально пассивного, рутинизированного, совершающегося в традиционных социальных институтах, образование становится активным. Актуализируется образовательный потенциал, как социальных институтов, так и личностный. Раньше безусловными ориентирами образования были формирование знаний, умений, навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.

В настоящее время преподаватель не ограничен в выборе средств обучения.

Расширение педагогических методов и приёмов, а также педагогические инновации, существенно влияют на характер преподавательской деятельности. И, соответственно, на усвоение материала обучающимися. Развитие общества вызывает потребность в изменениях даже универсальных форм обучения. Поэтому в современной практике необходимо сочетать традиционные и инновационные технологии обучения.

В традиционной системе профессиональной подготовки в центре внимания находился учебно-воспитательный процесс, отношения между участниками построены как субъектнообъектные, где субъект – преподаватель находится в ограниченных условиях, его деятельностью управляет учебный план и программа, жёстко задающие рамки отношений.

Объект – студент должен быть наполнен определённым объёмом знаний, его роль – пассивное усвоение информации [5]. Очевидно, что при таком обучении страдает в первую очередь потребитель знаний – студент, так как для будущего специалиста творческое содержание обучения отсутствует, а с ним и заинтересованность в личностном участии.

Такой будущий специалист, лишённый возможности самовыражения малопродуктивен в дальнейшем профессиональном развитии, так как не имеет навыков в принятии самостоятельных решений. С другой стороны, отсутствие контроля и направляющих ориентиров не могут дать ожидаемых результатов при подготовке специалистов высокой квалификации. Поэтому инновации должны разумно стимулировать обучающегося, при этом преподаватель должен быть старшим наставником, а не просто сторонним наблюдателем.

Термин «традиционное обучение» подразумевает, прежде всего, организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, сформулированных Я.С.Коменским. По своему характеру цели традиционного обучения представляют воспитание личности с заданными свойствами. По содержанию цели ориентированы преимущественно на усвоение знаний, умений и навыков, а не на развитие личности.

Традиционная технология представляет собой, прежде всего, авторитарную педагогику требований, ученье весьма слабо связано с внутренней жизнью ученика, с его многообразными запросами и потребностями, отсутствуют условия для проявления индивидуальных способностей, творческих проявлений личности.

Процесс обучения как деятельность в традиционном обучении характеризуется отсутствием самостоятельности, слабой мотивацией учебного труда. В этих условиях этап реализации учебных целей превращается в труд «из-под палки» со всеми его негативными последствиями.

Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества.

Ее источниками и составными элементами являются:

- социальные потребности преобразования и новое педагогическое мышление;

- наука – педагогическая, психологическая, общественные науки;

- передовой педагогический опыт;

- опыт прошлого, отечественный и зарубежный;

- народная педагогика.

На разных стадиях своего развития общество предъявляло новые стандарты, требования к подготовке квалифицированных специалистов. Это обусловило необходимость развития новых образовательных технологий в системе образования. Образование как процесс и результат может быть эффективным и качественным, если есть четко сформулированные конкретизированные образовательные идеи, принятые всеми участниками образовательного процесса.

Инновационные технологии - это принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечивающие эффективное достижение результатов педагогической деятельности. В психологической теории обучения интерактивным называется обучение, основывающееся на психологии человеческих взаимоотношений. Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способ усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать с другом и другими людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации.

Научные инновации, продвигающие прогресс вперед, охватывают все области человеческих знаний. Одной из разновидностей социальных инноваций является педагогическая инновация. Педагогическая инновация – это нововведение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики, как отдельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом. Педагогические инновации могут существовать как за счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь развития) так и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) – новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т.п.

(экстенсивный путь развития). Основными направлениями и объектами инновационных преобразований в педагогике являются:

- проектирование новых моделей образовательного процесса;

- разработка концепций стратегий развития образования и образовательных учреждений;

- обновление содержания образования, изменение и разработка новых технологий обучения и воспитания;

- улучшение подготовки педагогических кадров;

- обеспечение психологической, экологической безопасности учащихся, разработка здоровьесберегающих технологий обучения;

- обеспечение успешности обучения и воспитания, мониторинг образовательного процесса и развития учащихся;

- разработка учебников и учебных пособий нового поколения. [6] Таким образом, педагогические технологии – это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение диагностируемого и прогнозируемого результата в изменяющихся условиях образовательного процесса. Технологии обучения позволяют преподавателю добиваться запланированного результата.

Перемены, происходящие в мире, современное экономическое и социально-культурное развитие нашей страны вызвало необходимость срочной реформы системы образования.

Несмотря на всю свою противоречивость, именно инновации в образовании являются залогом успешного развития общества. Однако в погоне за новым, конечно же, нельзя отметать ценный опыт традиционного обучения. Разумное сочетание традиционных и инновационных образовательных технологий позволяет достичь должного уровня подготовки молодых специалистов в современных условиях.

Список литературы:

1. Антонова О. А. Формирование активной жизненной позиции у будущего педагогапсихолога: автореф. – Казань, 2009.

2. Ганоусек Э. Социально психологический аспект формирования активной жизненной позиции молодого рабочего: автореф. – Москва, 1984.

3. Гордон Л. А. Социальная адаптация в современных условиях // Социс. – 2004. – № 8.

4. Игнатьев В. Реабилитация подростков в семейной воспитательной группе // Социальная работа. – № 1. – 2002.

5. Клименко Т. К. Традиции и инновации в педагогическом образовании. URL: www.unialtai.ru/Journal/pedagog/pedagog_7/a05.html (дата обращения 08.02.13)

6. Хасия Т. В. Педагогические инновационные технологии в вузе [Текст] / Т. В. Хасия // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2011 г.). — Уфа: Лето, 2011. — С. 120-122.

–  –  –

ПСИХОЛОГИЯЛЫ ПНДЕРДІ ОЫТУДА ЖОБАЛАУ ІС-РЕКЕТІН

ОЛДАНУДЫ ТИІМДІЛІГІ

АННОТАЦИЯ

Маала психологиялы пндерді оытуда жобалау іс-рекетін олдану тиімділігін, ммкіндіктері мен практикалы маызын арастыруа арналан. Маалада «жоба», «жобалау дісі», «жобалау іс-рекеті» ымдарыны мні ашылан. Сонымен атар, автор жобалау ісрекетін олдану ерекшеліктеріне сипаттама береді.

Тйінді сздер: жоба, жобалау дісі, жобалау іс-рекеті.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена рассмотрению проблем эффективности, возможности, а также практическому применению проектной деятельности в преподавании психологических дисциплин.

Раскрыты значения понятий «проект», «проектный метод», а также «проектная деятельность».

Автором характеризуются основные особенности применения проектной деятельности в процессе обучения.

Ключевые слова: проект, проектный метод, проектная деятельность.

ABSTRACT

The article is dedicated to speculation of problems of efficiency, opportunitu and practical usage of project working in teaching psychological subject. In the article discovered the meanings of notions «project», «project method» and «project work». The main feature of usage of project work in educating process characterized bu the author.

Key words: project, project method, project work.

азіргі білім беру жйесінде жріп жатан жаашыл рдістер болаша мамандарда бсекеге абілеттілікті, ксіби зыреттілікті алыптастыруа, білім беруді практикалы баыттылыын ныайтуа бадарланан.

Бсекеге абілеттілік – ебек нарыы талаптарына сай, згермелі жадайлара бейім, табыса жетуде леуетті ммкіндіктерімен, зіне сенімділігімен ерекшеленетін тла абілеттері мен асиеттеріні жиынтыы. Ксіби зыреттілік – маманны ксіби іс-рекетте туындайтын трлі мселелерді шешу кезіндегі білім, ептілік жне дадылары дегейін, тжірибесін бейнелейтін іскерлік жне тлалы асиеттеріні біріккен сипаты.

Болаша мамандарда аталан ксіби асиеттерді тиімді алыптастыру шін білім беру рдісіні барлы субъектілерінен зара рекеттесуді, белсенділікті, дербестілікті жне оыту барысында мегерілетін білімдерді шынайы мірге, тжірибеге жаындастыруды талап ететін білім беру технологияларын олдану ажет.

Студенттер оамды мні бар мселелер туралы з станымын алыптастыруды, коммуникативті арым-атынас жасау жне ксіби біліктілігі мен зыреттілігін дамытуды дадыларын игеруі тиіс. Бл мселені шешімін табуда жобалы іс-рекетті берері мол.

Жобалау мселесіне отанды жне шетелдік алымдар (Сарбасова., Таубаева Ш.Т., Беркенова Г.С., Щедровицкий Г.П., Сидоренко В.Ф., Ляхов И.И. т.б.) баса мн беріп келеді.

Білім беру дерісінде жобалап оытуды дістемелік аспектілері Н.Н.Нечаев, В.Д.Симоненко, Ю.В.Громыко, В.И.Слободчиков т.б. ебектерінде кеінен арастырылан.

И.А.Зимняя, В.В.Рубцов, В.Ф.Сидоренко, В.И.Слободчиков сынды алымдарды пікірінше, жобалы іс-рекет негізінде оыту азіргі оамда, сіресе білім беру жйесінде оршаан ортамен тиімді рекеттесуге мол ммкіндік беретін жобалы ойлауды алыптастыруды ерекше тсілі болып табылады.

«Жобалау іс-рекеті» ымы ылыми білім салалары мен ылым діснамасы дегейлері трысынан ртрлі сипатта арастырылатын «жоба», «жобалау», «іс-рекет»

категорияларымен байланысты.

Жобалау дісі – білім алушыны біртіндеп крделеніп отыратын практикалы тапсырмаларды – жобаны з бетінше орындау барысында білім, дадыларды мегертуге ммкіндік жасайтын оыту жйесі. Жобаны ру дерісі жобалау деп аталады. Жоба – бл білім алушыларды з бетінше, оытушы жетекшілігімен маызды мселені практикалы жне теориялы шешімін табу масатында орындалатын ізденуші, зерттеуші жне т.б.

жмыс трлеріні кешені [1].

Жобалау іс-рекеті – белгілі бір оу материалын мегерту дегейін арттыруа жне оны тжірибеде шыармашылыпен олдануа, оу-танымды жобалы іс-рекеттен дербес ксіби іс-рекетке бадарлануа кмектеседі. Жобалау іс-рекеті білім алушыларда зін-зі дамытуа жне жымды масат, міндеттерге жетуге деген мтылысты, ылыми ізденімпаздыты алыптастырады.

Жобалау іс-рекеті рылымындаы масат келесідей ызмет атарады:

- ажетті нтижені (жобаны) алуа баыттайды;

- жобаны дайындау барысында рекеттер мен операцияларды бірізділігін амтамасыз етеді;

- алдын ала жасалан болжамдар мен ол жеткізген нтижелерді салыстыру арылы жасалан рекеттер жемісін баалауа ммкіндік береді.

Г.М. Коджаспирова жне А.Ю. Коджаспиров пікірінше жобалау дісін оыту жйесі ретінде анытауа болады, себебі студенттер білім жне ептіліктерді біртіндеп крделене тсетін практикалы тапсырмаларды жоспарлау жне орындау рдісінде мегереді [2].

Жобалау іс-рекеті оу іс-рекетіні бір трі ретінде оу дерісін рбір студент шін маызды етуге кмектеседі, студент зіні шыармашылы леуетін толы ашуа, зерттеу абілеттерін, белсенділігі мен дербестілігін крсетуге ммкіндік алады.

Жоба – біріншіден, белгілі бір таырыпты едуір тере рі жан-жаты оып-зерттеуге йретеді; екіншіден, студенттерді масатты іс-рекетке итермелейді, шыармашылы абілеттерді, ойлауды, ылыми сауатты жне еркін сйлеу дадыларын дамытады;

шіншіден, ынтыматастыа йретеді, бл – болаша ксіби іс-рекетке дайындыты амтамасыз етеді.

Жобалы іс-рекет – білім алушыларда жобалы зыреттілікті жне ксіби маызды асиеттерді дамуын амтамасыз етеді. Жобалы іс-рекет оу рдісін йымдастыруды айрыша трі, ол студенттерді андай да бір мселені з бетінше, егжей-тегжейлі арастырып, презентациялау кмегімен зерттеу нтижелерін крсетуді талап етеді [3].

Жобалау дісін олдану – болаша мамандарды даярлауда оытуа жйелік-ісрекеттік баытты жзеге асыруа ммкіндік береді. Студенттер ртрлі пндер бойынша мегерген білім жне ептіліктерін оытуды трлі кезедерінде олдануа жне оларды жобамен жмыс жасауда біріктіруге мол ммкіндік алады. Жобалау дісі оытуды мірмен байланысын кшейтіп, белсенді ойлауды арттырады жне танымды ызыушылыты алыптастырып, жаа білімдер мен ептіліктерді игеруге жетелейді. Сонымен атар, студенттерді ксіби пндер бойынша арнайы білімдерді мегеру дегейін арттыра тседі.

Аталмыш діс оыту рдісінде дамып, алыптасушы тланы «зін-зі шыармашылы жаынан жзеге асыруына» бадарланан. Сондытан, жобалау іс-рекеті білім алушыларды шыармашылыа жетелеп, ксіби абілеттерді дамытады, зерттеу тиянатылыына, натылыына, ыптылыына машытандырады, белсенді шыармашылы іс-рекетке трткілендіреді [2].

Болаша психологтарды жобалы іс-рекетіні жемісі наты психологиялы мселені (психологиялы рдістер, отбасылы атынастар мселелері, тлааралы атынастар т.б.) шешуден крінеді.

Оу іс-рекетіні трі ретіндегі жоба былайша сипатталады:

- ізденуші, зерттеуші, шыармашылы сипаттаы жеке немесе топты жмыс;

- белгілі бір таырып бойынша жргізіледі;

- алуан трлі апарат кздерін талап етеді;

- таырыпты ртрлі позицияда арастыруа ммкіндік береді, пнаралы байланыстарды орнатады;

- жмыс нтижелері оралады;

- жмыс міндетті трде баалау жне зіндік баалаудан трады;

- білім алушы мен оытушы арасында зара байланыстар жреді.

Білім алушылар жобалы іс-рекетке атысу барысында талдайды, салыстырады, зерттейді, тжырымдайды, идея білдіреді, болжайды, сыныстар жасайды, тексереді, тзетеді, рсімдейді, жобаны орайды.

Жоба оытушыны тікелей басаруымен немесе баылауымен орындалуы ммкін.

Алайда жоба дайындауда оытушыны ата нсауына, пікір, кзарастарды ыстырмалауына жол берілмейді. Студентті жобаны орындау кезеінде жетекші тарапынан мониторинг жне тзетулер ана талап етіледі. Жобалы тапсырмаларды сыну кезінде студенттерді танымды іс-рекетіні ерекшеліктерін, болаша мамандарды біліктілік мінездемесін ескерген жн. Ксіби іс-рекетті пндік спецификасын ескеру проблемалы жадаятты тжырымдауа жне жобалы тапсырма трін анытауа жадай жасайды.

Жобалы тапсырмалар сипаты кеінен трлендіріліп отырады: проблемалы жадаятты ою жне оны шешу; теориялы зерттеу, студентті психологиялы жадаяттарды теориялы аспектілерін з бетінше арастыруы; практикалы зерттеу – шаын эксперименталды зерттеулерді жеке немесе топпен жргізуден трады; диспут немесе пікірталас барысында зерттеуге алынан таырып тере арастырылып, ынуа, з станымын орауа ммкіндік беретін проблемалы жадаят шешіледі; шыармашылы тапсырмалар орындалады.

Жобаны дайындалан жйесі мселелерді шешуге атысты ойылатын талаптарды біртіндеп крделендіруді, студенттерді жобалау саласындаы абілеттерін біртіндеп жете тсінуін кздейді.

Жеке шыармашылы жобаларды орындау білімді жетілдіру ажеттілігін тудырып, пнге деген оу мотивациясын арттырады. Жобалы тапсырмаларды орындау студентке болаша ксіби іс-рекетке ызыушылыты оятып, мамандыына жауапкершілікпен арауды амтамасыз етеді.

Жобалау іс-рекеті топты жобаларды дайындауды да кздейді. Топ рамы жобалы тапсырманы крделілігі мен клеміне арай 2 немесе 10 адамнан рылуы ммкін. Топты коммуникацияда топпен ынтыматасу, тлааралы арым-атынас ережелерін орындау тжірибесі алыптасады, коммуникативті абілеттерді дамуы артады.

Жобалауды аталан трлерін ойдаыдай, табысты орындау – жобалы іс-рекетті де, оу рдісіні де нтижелілігін длелдейді. Жобалы іс-рекетті жаымды нтижелеріне білім алушыларды жоары мотивациясын жне танымды белсендігін, оларды дербестілігін, оытылатын пндерді сапалы мегерілу ммкіндігін, ксіби білім, дады жне ептіліктерді, жобалы зыреттілікті жатызуа болады.

Психологиялы пндерді, соны ішінде «Отбасы психотерапиясы», «Дефектология негіздері», «Медициналы психология», «Практикалы психология», «Мектеп психологы жмысы», «Тланы азіргі теориялары» пндерін оытуда жобалы іс-рекетті олдануды маызы зор. Мселен, «Отбасы психотерапиясы» пні бойынша «Отбасы мселелерімен психотерапиялы жмысты йымдастыру» таырыбы ртрлі теорияларды егжей-тегжейлі арастыруды талап етеді. Бл таырып бір ана сабата арастырылмайтын ауымды мселе боландытан, дрістік жне семинарлы сабатарда арастырылан со, студенттер психотерапиялы жмыс бадарламасын ру шін жоба дайындайды да оны орытынды баылауа дейін тапсырады.

Жобамен жмыс жасау рылымы келесідей рылады:

Теориялы блімде психотерапиялы жмыс жасауа негіздеме беріледі. Мселені жалпы сипаты толы баяндалады (мысалы, бала-ата-аналы атынастар бойынша психотерапиялы жмыс). Аталан мселе бойынша диагностиканы, тзету немесе дамыту жмыстарыны сызбасы жасалып, мселеге сйкес дістер мен дістемелер, маманны мселе бойынша жмыс жасайтын дебиеттер тізімі арастырылады.

Практикалы блімде:

1. мселені, проблемалы жадаятты сипаттау, мселені шешу шін бірінші болжам жасау;

2. берілген жадаята диагностикалы дістерді, жеке-тлалы тсілді негіздеу;

алынан диагностикалы материалды интерпретациялау;

3. мселе болжамын натылау жне оны шешу жоспарын ру, аталмыш жадаятта психологиялы кмек жйесін (психотерапиялы жмысты йымдастыру, кеес беру) сипаттау:

- психотерапия, психологиялы кмек крсетуді дадыларын крсету шін атарылан жмыстарды, сондай-а зіндік талдауды пікірмен бірге крсету;

- психотерапиялы жмыс дадыларын крсету шін оны бейне таспаа тсіру, зіндік талдаумен атар пікірді (комментарий) беру.

4. Жргізілген психологиялы жмыс нтижелерін баяндау, сыналушыларды одан рі сйемелдеу шін ата-аналара, педагогтара сыныстар беру.

5. Аталан жадаят (мселе) бойынша психолог ретінде зіні атаран жмысын рефлексиялау (жмыса атысты жетістіктері мен стсіз сттерін (олынан не келді, не келмеді, нені жасартуа болады, зін-зі тзету т.б.).

Жобалы іс-рекет келесі кезедер бойынша жзеге асырылады:

Бірінші кезе – зерттеуші: студент шыармашылы жобаны жасауа, жзеге асыруа жне орауа ойылатын талаптарды арастырады; «идея генераторлары» (ртрлі идея сынады) тобы жне «сарапшылар» (идеяларды сараптайды) тобы йымдастырылады. Бл кезеде жобалаушылар жмыс жасайтын мселеге шаын зерттеу жргізіледі. Жоба таырыбы зекті мселелер мен ажеттіліктер бойынша аныталады.

Екінші кезе – технологиялы: ылыми дебиеттерді талдау, жргізілген зерттеу жмыстары негізінде бадарлама рылады, онымен жмыс жасау баыттары, формалары, дістері жне жобаа атысушыларды райсысыны атаратын міндеті аныталады.

Аталан кезеде жобаны масат, міндеттерін ыну; масата жету ралдарын тадау;

жобаны жзеге асыруда кездесетін иындытарды тсіну; мселені шешуде зіні барлы ммкіндіктерін, білім, білік, іскерліктерін крсету; этикалы принциптерді сатауды ыну маызды болып табылады.

Жобаны орындау барысында жобаны жзеге асыру кезедерінен ту ерекшеліктерін бейнелейтін ажетті жаттамалар олданылады. жаттаманы талдау – жобаны орындауды жаымды жне иын тстарын круге, мселе бойынша алдаы уаытта жасалатын жмыстарды тзетуге кмектеседі.

шінші кезе – шыармашылы жобаны орау: жзеге асырылан шыармашылы жобаны презентациялау, жобаны орындау кезіндегі жаымды жне проблемалы тстарды талылау, жобалау іс-рекетін олдану бойынша сыныстар жасау [3;4].

Білім алушылар жобаны жасауда жне жзеге асыруда практикалы ойлау дадыларын алыптастырады, ізденеді, ртрлі апараттарды талдайды, шешім абылдайды, з бетімен білім алады, тжірибе жинатайды, зін-зі жетілдіреді.

Жобалы іс-рекетті оыту дерісінде олдану аса маызды, себебі ол студенттерге:

- табыстылы жадаятын жасап, зіндік баалауын жне з ммкіншіліктеріне сенімділігін арттырады;

- рбір студентті жеке абілетін ашып, оны зін-зі жзеге асыруына жадай жасайды; рефлексивті алыптасуына ммкіндік береді, зіні ызыушылытарын, бейімділіктерін, ажеттіліктерін талдау, оларды зіні ммкіншіліктерімен салыстыру икемділіктерін алыптастырады;

- зін-зі жетілдіруге мтылыстарды арттырады; зіні ала жылжуына, зін-зі баылау жне зін-зі баалау дадыларыны алыптасуына ммкіндік береді.

Оытушылара:

- студенттерден пн бойынша білімдерді алыптасуы рдісін кріп, масатты рі дер кезінде тзетулер енгізуін амтамасыз етеді;

- студенттерді ксіби білім, дады, біліктеріне баа беруге ммкіндік жасайды;

- шын жадаяттар трысынан академиялы теорияны крсетуге кмектеседі, білім, дадыларды белсенді мегертуге, апаратты деуге жне талдауа жадай тудырады;

- рбір сабаты соынан практикалы нтижені круге болады, яни студенттер білімді дербес ынады, сын трысында ой озайды, материалды тсініп, мегереді.

Жобалы діс негізінде «жоба» ымыны мнін райтын идея, нтижеге прагматикалы баытталу жатыр. Бл нтижеге ол жеткізу шін теориялы немесе практикалы мселені шешімін тауып, оан кз жеткізуге, ынуа, тжірибеде олдануа болады. Мндай жетістіктерге жету шін студенттерде з бетінше ойлау, пайымдау, мселені шешімін табу, себептік байланыстарды анытау ептіліктерін алыптастыру ажет.

Жобалау дісін олдану білім алушыларды білімді з бетінше іздеуіне жне брын мегерген білім, ептіліктерін олдануа жадай жасайды. Жобаны орындау барысында лгі бойынша рекеттер емес, ізденуші жне зерттеу рекеттері жасалады. Бл жобалауды мселені талдау, талылау, оны шешуді тымды жолдарын арастыру, практикалы шешім абылдау жне оны жзеге асыру рдістерінен тратындыымен байланысты.

Жобалау іс-рекетіні артышылытары мен олдану тиімділігі оны келесі ызметтік сипаттамаларын ашады:

- жаа материалды оып-зерттеуде пнге, жалпы оыту рдісіне ызыушылыты арттырады;

- білімдерді бекіту кезінде ксіби іс-рекетті сыр-сипатын ашып, студенттерді ткен материал бойынша аыл-ой іс-рекетін жандандырады;

- білім алушыларды оу мотивациясын арттырады.

орыта айтанда, жобалау іс-рекетіні инновациялы оры мол тиімді технология, ол білім алушыларды з бетінше жмыс жасау дегейін, ізденімпаздыын, ылыми ойлауды дамуын арттырады. Жобалау іс-рекетін орындауда студенттер оамды мні бар мселелер туралы з станымын алыптастыруды, ксіби біліктілігі мен зыреттілігін дамыту дадыларын мегереді.

дебиет тізімі:

1. Беркенова Г.С. азіргі білім беру технологиялары. Оу ралы. – останай, 2012 ж. – 88 б.

2. Павлова В.С. Инновационный потенциал проектной технологии в систесме профессиональной подготовки бакалавров // Вестник Кемеровского государственного университета 2015 №2 (62) Т.3

3. Околелов О. Новые образовательные технологий в вузе // Педагогика. – 2000. № 6. – С. 124-126.

4. Гущин Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал. – 2012. - №2, с-1-18.

–  –  –

ОЫТУ МЕН ОУ РДІСІН ЖАСАРТУДАЫ

КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ СЕРІ

АННОТАЦИЯ

Маалада автор малімге азіргі оу мен оыту дерісінде неге кіл блу, нені ескеру керектігін айтып, кері байланысты саба дерісін жасартудаы рліне тоталады. Кері байланысты ескеру керек ерекшеліктерін атап теді. Кері байланысты трлеріне тотала отырып, оны тиімді трлерін з тжірибесінен сынады.

Тйінді сздер: Тиімді оу мен оыту, кері байланыс, функционалды сауаттылы, ерекшеліктері, тжірибе

АННОТАЦИЯ

Автор статьи обращает внимание читателей на роль обратной связи в процессе обучения.

Она подчеркивает, что нужно применять различные виды обратной связи и приводит примеры из своей практики.

Ключевые слова: Эффективное обучение, обратная связь, функциональная грамотность, особенности, опыт

ABSTRACT

In this article, author implies what should be paid attention in the process of comprehensive teaching and training and focuses on the role or giving feedback as the tool to improve the learning process. And stresses the need to take into account the peculiarities of giving feedback. At the end the author concludes with the types of feedback and shares its effective ways from her own experience.

Key words:Effective teaching, Feedback, functional literacy, features, an experience Бiлім беру дерiсіндегі жаартылан оу бадарламасын eндірудi тиiмділiгі aзіргі oамда бoлып жaтан елeулі згeрістер мeктеп жaйында бiлім бeруді ызмeтіне жaаша aрауды, oл жeткен тaбыстара cын кзбeн сaралaй oтырып бaалауды, oушыларды iздену aбілетін дaмытуды тaлaп eтeді.

aзіргі тaда oушыларды кпшілігi, мектeпте aлан бiлімдерін мiрде олдана алмайды. Сондытан, азіргі оама сай функционалды сауатты етіп сіруіміз керек.

Функционалды сауаттылыы дегеніміз - адамдарды леуметтiк, мдени, саяси жне экономикалы ызметтерге белсене араласуы, яни бгінгі жаандану дуіріндегі заман аымына, жасына арамай iлесіп отыруы, адамны мамандыына, тласына арамай немі білімін жетілдіріп отыруы. Ондаы басты масат жалпы бiлiм беретiн мектептeрде азастан Республикасыны зияткерлiк,физикалы, психологиялы трысынан дамыан азамaтын алыптастыру, оны лемде леуметтік бейімделуі болып табылады. [2]Сондай масатпен ашылан Назарбаев Зияткерлік мектебін атап кету керекепіз.

азіргі оамда малім андай біліммен сусындату керек? Ол білімді оушы мірде пайдалана алатындай алай беруі керек? – деген сратар азіргі малімдерді іздену сратары болып отыр. [1]азіргі тада малім брыныдай дайын кітапты, материалды бере алмайды. Себебі, азіргі оушы - мол апаратты иегері. аламтор арылы ол сізді бергелі отыран апаратыызды немесе материалыызды лдеашан оып алан немесе ол апарат азіргі тада актуальды емес. Малімдерді алдында тран ендігі міндет осы біліп отыран апараттарын олдана алуа, жинатауа, оны баалай алуа йретуіміз керек. Осы трыда оушы мен малім арасында кері байланыс болуы шарт. Сіз малім ретінде оушыны нені ажетсінетінін, не ызытыратынын білмейінше, тиімді оу болмайды.

Кері байланыса физикалы трыдан анытама беретін болса. Электронды кшейткіштер мен рылылардаы кері байланыс деп осы кшейткіш каскадты немесе рылыны шыысынан оны кірісіне арнайы электр тізбегі арылы шыыс сигналды бір блігін беруді айтады.Кері байланыс теріс жне о кері байланыс болып екіге блінеді. Теріс кері байланыс кшейткіштерді жмысын тратандыру шін колданылады. Кптеген автотербелмелі генераторларды жмысы о кері байланысты пайдалануа негізделген.

Тербелісті генерациялау жне кшейту коэффициентін тратандыру масатында шыыса шыыс сигналдар блігін ткізу. Психологиялы трыдан алып араса, дейі хабар алу масатында тлааралы арым-атынас процесі. [3] арап отырса, механиканы зіне де кері байланысты керек екенін креміз. Тіптен о кері байланысты кшейту коэффицентіне тікелей сер ететінін байаймыз. Тірі емес организм кері байланысты ажетсініп отырса, адама ол ауадай ажет. Малімні зі беріп жатан сабаыны аншалыты тиімді боланын оушылардан кері байланыс арылы ала алады. Сонда ана малім тиімді оу мен оыту жасай алады. Кері байланысты зін тмендегідей етіп топтауа болады: вербалды жне вербалды емес, ауызша жне жазбаша.

Оу мен оыту жйесінде кері байланысты тиімді пайдалану - оытуа сер етуді мыты ралы болма. Малімні сабаты жасартуа, оны тиімді жолдарын іздестіруге ммкіндігі туады. Алайда, мен азіргі тада формальды алыптасан кері байланысты айталы отыран жопын.

Мысалы, баа ою, тест шешу, оыту жйесін автоматтандыруды іске асыру- бл нтижелі кері байланыс болып табылмайды.Кері байланысты нтижелі іске асыру шін тмендегі ерекшеліктерді ескеруіміз керек:

• Кері байланысты масаттылыы. Кері байланыс сізді сабаыызда наты білім мен дадыа масатты трде баытталуы керек.

• Кері байланысты натылыы. Оушы наты нені біліп отыр немесе наты сабата нені жетілдіру керек. Малім алдына масатты трде оушыны наты деректерін, жазба жмыстарын саралап, келесі сабаа жйелейді.

• Кері байланысты оъективтілігі. Малімні зіні жинаан деректерін оъективті трде талдай алуы ажет. рине, оушыа мадатау мен матау айтанда, кері байланыс з оъективтілігін жоалтпауы шарт

• Кері байланысты зектілігі. Оытушы кері байланысты нені жасарту шін беріп отырандыын тсінуі ажет. Яни сол сабата кері байланыс аншалыты зекті екенін білу маызды.

• Кері байланысты жйелілігі. рине, андай да бір жйелілікті сатауымыз керек.

• Кері байланысты мазмндылыы. андай да бір жоспара негізделуі керек.

Кері байланысты нтижесі андай да бір орытындыа малімді жетелуі керек.

Кері байланысты маыздылыы мен зектілігін тсінгеннен бастап, сабатарымда масатты трде оушыа кері байланыс беріп, оны зімні жазбамда рефлексия жасап отырдым. з тжірибемнен мысал келтіретін болсам, кері байланыс арылы мен оушыларды білім сапасын жасартанымды айта аламын. Оны тмендегі І тосан мен ІІ тосанны білім сапасыны салыстармалы крсеткішінен байай аласыздар.

–  –  –

Пайдаланылан дебиеттер тізімі:

1. «Малімге арналан нсаулы», ІІ дегей, Алматы аласы, 2013 (32б)

2. Фунционалды сауаттылы http://pedagog-help.ucoz.ru/

3. Кері байланыс https://kk.wikipedia.org

4. Тренерлерге арналан лестірмелі материалдар, 2015ж (60-61 б)

5. Олещук О.В Эффективная обратная связь- 2013ж (85-87б)

6. John Hattie and Helen Timperley.Power of Feedback- 2007ж

–  –  –

AННOТAЦИЯ

Мaaлaдaaвтop тoпты жмыc, oны тиiмдi йымдacтыpy жнeтoптa тpлi тaпcыpмaлapды opындaтaoтыpып кздeлгeн мacaтa oл жeткiзe бiлy тypaлы oй oзaйды. з icтжipибeciмeн блiciп, ыca мepзiмдicaбa жocпapын cынaн.

Кiлт cздep: тoпты жмыc, oy бeлceндiлiгi, oy тciлi, бipлecкeн oy, тaбыcты мaлiм.

AННOТAЦИЯ

В cтaтьe гoвopитcя o пpиeмax гpyппoвoй paбoты, oб эффeктивнocти opгaнизaции paбoты в гpyппax. Чтoбы дocтичь цeли oбyчeния и ycпeшнo выпoлнить зaдaниe, нeoбxoдимo пpoвoдить paбoтy в гpyппax. В цeляxoбмeнaoпытoм, aвтop пpeдлaгaeт cвoю paзpaбoткyypoкa кaзaxcкoй литepaтypы.

Ключeвыe cлoвa: гpyппoвaя paбoтa, oбpaзoвaтeльнaя дeятeльнocть, мeтoды oбyчeния, coвмecтнoeoбyчeниe, ycпeшныйyчитeль.

ABSTRACT

The article describes themethods ofgroup work, the effectiveness ofthe organization of theGroup.Toachieve the goalof trainingand successfullycarry out the task, it is necessary to workin groups.Inorder to exchange experience, the author offers hislessondevelopmentof Kazakh literature.

Keywords: group work,educational activities, teaching methods, cooperative learning, a successfulteacher.

aзipгi лeмдe бoлып жaтaн apынды згepicтep лeмдiк бiлiм бepy жйeciн aйтaapay aжeт eкeндiгiн пaш eттi. apынды згepiп жaтaн лeмдe бiлiм caлacындaы caяcaткepлep шiн дe, жaлпы мeктeптep шiн дe, coны iшiндe мaлiмдep шiн дe бacты, мaызды мceлe бoлып oтыpaны «XXI acыpдa нeнioытy кepeк?» жнe «XXI acыpa aлaй дaйындaйды?».

A.Бaйтpcынoв: «Aлдымeн тжipибeлi бacшы кepeк. Бaлaны oытaтын бiлiмдi мaлiм кepeк. Мeктeптi жaны мaлiмгe нp» - дeгeндeй, aзipгi тaдa мeктeптi жaны бoлa бiлeтiн мipдeн тйгeнi мoл, eбeкop, aдaл жpeк, cтaз peтiндe бiлiм бepyдi жaa жйeciн мeгepeoтыpып, лeм згepiciмeн ндeceтiн acиeттepгe иe бoлaтын тaбыcты мaлiм кepeк.

Coндытaн дa, мeнi oйымшa бгiнгi тaдa cтaздap ayымы шiн e бacты мceлe - oытy дiciн дpыc тaдay.

Бipлecкeн oy-бл oытy мeн oy тciлi, aтaлaн тciл пpoблeмaлapды шeшy, тaпcыpмaлapды opындay нeмece лдeбip нiм жacay шiн oyшылap тoбыны бipлeciп жмыcicтeyi.

Тoпты жмыc жpгiзy мacaттapы:

лeyмeттiк тaнымды эмoциялы *Тжipибeмeн жнe *Жмыcты бaлaмaлы *Тoпты жeкeлeгeн идeялapмeн aлмacy; тypaлы идeялapды мшeлepiнi бiлiмi мeн *Мceлeнi бipлeciп cынyжнe пiкipaлмacy; тжipибeciнecйeнy;

шeшyдi aмaлын тaбy; *Мaызды дaдылapды *Кpдeлi тaпcыpмaлapды *Бapыншa жoapы жнe тciнiктepдi дaмытy. opындay шiн oлaйлы жымды нтижeлepгe opтaны aмтaмacыз eтy.

oл жeткiзy;

Oyшылapoy дepiciнe бeлceндi aтыcaндa тиiмдiлiкпeн oиды. Зepттeyшiлepoитын пнiнe apaмacтaн, бacaoy ныcaнындa cынылaн coл aпapaттaн гpi, шaын тoптapдa жмыcicтeйтiн oyшылap, дeттe, oытылaтын нpce тypaлы кбipeк бiлiп coны нтижeciндeaлaн бiлiмiн зa caтaйтындыын длeлдeп oтыp[1,78 б]. Oyшылapмeн тoпты жмыc йымдacтыpyoлapды ынтымaтacтыa, зapa peкeттecтiк дaдылapын aлыптacтыpya, з пiкipiн згeлepмeн блicyгe итepмeлeп, cыныптaы pбipoyшыны тaбыcты oyшы бoлyынa жoл aшaды.

ЗepттeyшiXoy мeн Мepcep (2010) бipлecкeн ic-шapaлapaыл-oй дaмyы мeн oyды, coндaй-a apым-aтынac дaдылapын apттыpaтындыын кpceттi. Пиaжeнi apaлac жacтaы тoптapoyшылapaaнapлым жacы дaмыaн жнe нaшapлay дaмыaн pдacтapмeн зapa peкeт жacay шiн кe ммкiндiк бepeдi, бл oлapды тaнымды жнe лeyмeттiк дaдылapын дaмытya кмeктeceдi,-дeлiнгeндeй з pдacтapыны жeтeлeyiмeн caбaa бiлiктiлiгi aлыптacaн oyшымeн тoпты жмыcтa лeyмeттiк apым-aтынac жacaca aнa нтижeciндeoйлay жнecйлey дaдылapы дaмиды [1, 21б].

з ic-тжipибeмдe тoппeн жмыcтa тaпcыpмa бepгeн кeздe мeн «мeнi тыдaдap»

aймaындa тpy кepeктiгiн, aл пiкipтaлac бacтaлaндa нe тaпcыpмaны opындaya кipicкeн кeздe «мeнi тыдaдap» aймaынaн aлшa тpyым кepeктiгiн caтaдым. Ocы epeжeнi oyшылap шiн дe мeн шiн дe пaйдacы кп бoлды дeп oйлaймын. Тoпa блyдe p тpлi дic-тciлдepмeн aтap, aлдын-aлa дaйындaлaн тiзiм бoйыншa нeмece бepiлгeн тaпcыpмaны тeкcepy бapыcындa мp oю apылы, фишкaлap мeн жeтoндap, трлі тстер тapaтyapылы блiнгeн тиiмдieкeнiнe кзiм жeттi. Тмeндe тoпты жмыcты з тжipибeмiздe aлaй жpгiзiп жpгeнiмiздi длeлдeйтiн caбa лгiciн cынып oтыpмын.

–  –  –

бoлды мa? Бгiн oyшылap нeнi йpeндi?

Oытyopтacы aндaй бoлды? Мeнi блiп oытaным з мнiндe жзeгeacты мa? Мeн з yaытымды тымды пaйдaлaнaaлдым бa? Мeн жocпapымa aндaй згepicтepeнгiздiм жнe нeлiктeн?

opытынды бaaлay E жacы ткeн eкi дниeнiaтaп кpceтiiз (oытya жнe йpeнyгe aтыcты) 1:

2:

aндaй eкi дниecaбaты oдaн дa жacы тyiнe ыпaлын тигiзyшieдi? (oытya жнe йpeнyгe aтыcты) 1:

2:

Ocы caбaты бapыcындa мeнi кeлecicaбaымa aжeт бoлyы ммкiн бapлы cынып нeмece жeкeлeгeн oyшылap тypaлы aндaй aпapaтты aлдым?

Caбaтa тoпты жмыc кeзiндe тoп мшeлepi бipлecкeн жмыc бapыcындa бip-бipiнi ic-peкeтiн кpiп oтыpды. Coндытaн кeйбipoyшылap тoп мшeлepiнeн aлыcпaй тaбыcпeн бceкeттecтiккe мтылды. Тoп бacшыcы бipлecкeн peкeт eтy бoйыншa тoп мшeлepiн бaaлaды жнecaбaтaы кiл-кйлepiн cмaйликтepapылы бiлдipдi. Aл мeн зiм бaылay пapaынa бeлгiлeп oтыpдым.

Тoпты жмыcтa cынaн тaпcыpмaлapдaoyшылap бip-бipiмeн тыыз apым-aтынac жacaп, здepiнe cынылaн тaпcыpмaны opындay жoлдapын iздey бapыcындa тoппeн шeшiп, бip-бipiнi кмeгiнe жгiндi. Яни, бл жepдe Мepcep (2000) cипaттaaндaй, бiлiмдi бipлeciп aлyдa нeмece «пiкipaлмacy» бapыcындa тe ылы cepiктecтep бoлып тaбылaды. Бдaн oyшылapды тoпты жмыca итepмeлeyapылы, paйcыcы з aбiлeттepiнe apaй oйлapымeн блicyгeepiктi. Бepiлгeн тaпcыpмaны opындay бapыcындa pкiм з идeялapын opтaa тacтaп, зapapлгe блiнeoтыpып, бepiлгeн yaытты тиiмдi пaйдaлaнya тыpыcып oтыpды. Aл тciнгeндepiн тoппeн opay бapыcындa тoптap бip-бipiнecpa-жayaп apылы кeiнeн тaлылaп oтыpды. ткiзгeн caбaтapымдaы мeнi pлiм pдaйым бaыт бepyшi, oyшыны oйын тoлытыpyшы, тoпты epeжeлepдicaтay бapыcын aдaaлayшы, oyшылapды бiлiм дeгeйiн бaaлayшы, бaылayшы.

Caбaты coындaкepi бaйлaныc кeзiндeмeн «Нeнi бiлемін?», «Нe білдім?», «Нeні білгім келеді?» дeгeн cpaтap бepдiм. Oндaoyшылapcaбaты нaйтынын, здepiн epкiн ceзiнгeндepiн, бoлaшaтacaбaтap тoпты лгiдe тceeкeн дeгeндeй cыныcтap жaзыпты. Кepi бaйлaныc мeнi кeлecicaбaты жoпapлayымa, жaa дic-тciлдieнгiзyiмe нeгiз бoлды.

Дpaxмэн мeн Cyэтcтi (1988) aйтyыншa кepi бaйлaныc пeн pдacтapыны ecкepтyлepi тpaты нтижeлepгe oл жeткiзyгe мaлiмнi cынынa apaaндa тиiмдi бoлyы ытимaл.

Aлaйдaoытy дepicioyшылapды тaпcыpмaны opындayды бacтaпы кeзeiндe зiнi бiлiмi мeн дaдылapы жнe тaпcыpмaaятaлaннaн кeйiн нeнi бiлeтiндiгi тypaлы нaты бiлгeн жaдaйдa aнa тиiмдi бoлaды.

opытындылaй кeлгeндeoытyды жaa дic-тciлдepiн тжipибeгeeнгiзy, тиiмдi дicтciлдepiн oлдaнyoyшыa бiлiм бepyмeн aнa шeктeлмeй, aлaн бiлiмдepiн cыныптaн тыc жepлepдe oлдaнып, мipмeн бaйлaныcтыpaaлya, яни cындapлы oйлaнyлapын дaмытya кeiнeн жoл aшaды. Coндaй-a бipлecкeн oy, ынтымaтaca бiлiм aлaoтыpып, бipiнбipioытy, бipiн-бipi бaaлay peкeттepioлapды пнгe дeгeн ызыyшылытapын oятты.

Бoлaшaтa з ic-тжipибeмдe тoпты жмыcты жйeлi oлдaнcaм нтижeлi бiлiм caпacымeн oca, нiмдi дeгeйгe жeтyiмiзгeceптiгi тиeтiнiнeceнiмдiмiн.

oлдaнылaн дeбиeттep.

1. Мaлiмгeapнaлaн нcayлы. Eкiншi (нeгiзгi) дeгeй.

«Нaзapбaeв Зияткepлiк мeктeбi» ДББ. 2015-138 б.

2. Мeктeптeгi тжipибe кeзeiндeopындayaapнaлaн тaпcыpмaлap.

(лecтipмeлi мaтepиaлдap) Eкiншi (нeгiзгi) дeгeй.

«Нaзapбaeв Зияткepлiк мeктeбi» ДББ. 2015 ж.

3. дaйбepгeнoв К.C. (2013). Мeктeптeгiic-peкeттi зepттey

4. OpaoвaA.Ш, Жapтынoвa Ж.A, oйлы Н.O, Ким В.Н, Кopниoвa Т.Б. «Интepaктивтioытy дiciн oлдaнып caбaты жocпapлay жнe бacapy»

(2013)

–  –  –

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

В ПРЕПОДАВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

АННОТАЦИЯ

Оыту тжірибесі барысында педагогтар алдында жне зіні оу жетістіктеріні баалау шін білім алушыларыны алдында да баалау жне оны объективтілігі зекті мселені бірі.

Саба барысынданаты да тиімді йымдастырылан баалау дерісіоыту процесін басаруды міндетті шарты болып табылады. Оыту дерісіні диагностикалауыалыптастырушы баалауарылыіске асады. алыптастырушы баалау студенттерге здігінен білім алуа белсенді кірісуге кмектеседі. Баалау арылы студент пен оытушы арасындаы тиімді кері байланыс орнайды, студенттер баалау дерісін жетік тсінеді жне баалау студенттін уждеуіне жне зін-зі баалауына сер етеді.

Тйінді сздер: алыптастырушы баалау, оытуды диагностикалау, студенттерді зін-зі реттеу, зін-зі баалау, зара баалау.

АННОТАЦИЯ

Перед педагогами в практике преподавания, и перед обучающимися для оценивания успешности своего обучения остро стоит проблема оценивания и его объективности. Четкое функционирование процесса оценивания на занятиях является непременным условием эффективного управления процессом обучения. Диагностирование процесса обучения реализуется через формативное оценивание. Формативное оценивание, помогая студентам активно включатся в процесс собственного учения, обеспечивает эффективную обратную связь от студента к преподавателю, дает понимание того, как от оценивания зависит мотивация и самооценка студентов.

Ключевые слова: формативное оценивание, диагностирование обучения, саморегуляция студентов, самооценивание, взаимооценивание.

АBSTRACT

Before teachers in teaching practice, and before studying for evaluating the success of their training acute problem of estimation and its objectivity. The smooth functioning of the evaluation process in the classroom is a prerequisite for effective management of the learning process.Diagnosis of the learning process is realized through formative assessment. Formative evaluation, helping students to actively join in the process of his own teaching, provide effective feedback from student to teacher, gives an insight into how the assessment depends on the motivation and self-esteem of students.

Keywords: formative assessment, diagnosis of learning, self-control students, self-assessment, evaluation of each other.

Проблема оценивания и его объективности остро стоит и перед педагогами в практике преподавания, и перед обучающимися для оценивания успешности своего обучения.Особенно это важно на современном этапеизменения образовательной парадигмы, когда система образованияприходит к модели, где обучающиеся созидают, а учитель лишь создает условия для созидания.Диагностированиепроцесса обучения на начальной и промежуточной стадии реализуется через формативное оценивание. Формативное оценивание рассматривается как«процесс поиска и интерпретации данных, используемый учениками и их учителями для определения этапа, на котором находятся обучаемые в процессе своего обучения, направления, в котором следует развиваться, и установления, как лучше достигнуть необходимого уровня»[1, с. 152]. Формативное оценивание обеспечивает преподавателя информациейо том,на каком этапе обучения находиться обучающиеся и какие эффективные методы необходимо применить, чтобы совершенствовать свое преподавание.

Формативное оценивание предназначено для определения уровня освоения знаний, навыков в процессе повседневной работы [2, с. 16]. Система оценивания дает возможность определять, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, сформирован тот или иной практический навык. Формативное оценивание реализует, прежде всего, обратную связь преподавателя с обучающимся, которая дает информацию о том, чему студенты обучились и как учатся на данный момент и в какой степени преподаватель реализовал поставленные учебные цели.

Развитие саморегуляции студентов через формативное (внутреннее) оценивание, ориентированное на конкретного студента, эффективно реализуется в процессе преподавания педагогических дисциплин. Формативное оцениваниеосуществляетсяна моих занятияхчерез разнообразные формы: при групповой работе, через исследовательскую беседу, когда создается проблемная ситуация или при использовании ролевой игры, работы в парах, составление синквейна. Наблюдая за студентами в момент обучения, собирая информацию на основе обратной связи и проводя исследования в ходе учебного процесса, можно узнать, как студенты воспринимают материал и как они реагируют на приёмы преподавания. При этом есть возможность фиксировать как изменения общего уровня подготовленности каждого обучающегося, так и динамику его успехов в различных сферах познавательной деятельности (усвоение информации, обработка информации, творческое представление своих мыслей и образов и т.д.).

Четкое функционирование процесса оценивания на занятиях является непременным условием эффективного управления процессом обучения. Например, при изучении темы «Соотношение индивидуализации и социализации в педагогической поддержке»

использовалась работа с видеофрагментом «У Завьялова дома». После просмотра сюжета студенты отвечали на вопросы: Какая тактика педагогической поддержки применялась в этом сюжете? Какова позиция Марии Николаевны в этом сюжете? Насколько оправдана данная тактика по отношению к Сереже Завьялову? Как Мария Николаевна учитывает потребности и нужды Сережи? На какую (индивидуальную или общественную) сущность личности Сережи опирается Мария Николаевна в данном сюжете? В ходе беседы студенты, отвечая на вопросы, взаимодополняли друг другу, возникали и другие вопросы, которые они задавали себе и другим. Взаимодополнение студентов инициировало коррекционную работу по устранению пробелов в знаниях, умениях.

Ход обучения регулируется на основе обратной связи для непрерывного или периодического контроля и учета текущих результатов. При обучении основным средством такого контроля являются ответы и действия студентов, степень их правильности, число ошибок. Эффективность управления учебной деятельностью в значительной мере зависит от способов и форм, какими являются:поиски студентами правильного ответа и действий;сигнализация о допущенных ошибках;исправление этих ошибок;реагирование преподавателя и самих студентов на ошибки.Поиск ответов студентами осуществляться в форме самостоятельного конструирования или альтернативного выбора. Указание ошибок имеет характер прямой сигнализации или косвенного выявления. Исправление ошибок достигаться текущей корректировкой, итоговой корректировкой, подсказкой, поиском.

Внутренняя оценка проводится посредством нестандартизированых заданий, используемых для установления учебных достижений обучающихся в плане овладения знаниями, умениями, навыками. В заданиях программируется учебная ситуация.

Используются задания, нестандартизированные по содержанию, процедуре и способам проверки. Например, на одном из занятий была запланирована работа по применению тактик педагогической поддержки. При выполнении задания студенты в разных группах решали педагогическую ситуацию и показали уровень усвоения учебного материала и тем самым – достижения того или иного ожидаемого результата обучения. Это задание в плане обратной связи призвано выявить пробел в освоении студентами содержания темы с тем, чтобы восполнить его с максимальной для каждого студента эффективностью.

Студентам важно понимать, зачем они учатся, чему учатся, каковы глубинные связи между отдельными педагогическими знаниями, и как лучше их освоить. Эта задача реализуется и через метод составления синквейна. Синквейн может решать различные педагогические задачи: актуализация, усвоение знаний, обобщение и др. Составление синквейна применяется и как метод рефлексии по поводу изученного материала.

Составление синквейна дает возможность студентам задуматься об изученном материале, отражает понимание студентом материала, выражает личное отношение, корректирует первоначальные мысли на основе полученных знаний.

С целью отслеживания индивидуальной траектории развития каждого обучающегося, как-либо проявившего себя, мониторинг обучения осуществлялся в конце занятий с помощью рефлексивных вопросов: Что я узнал нового? Чему я научился? Что мне понравилось? Что вызывает затруднения? О чем еще я хочу узнать дополнительно по этой теме? Ответы на эти вопросы показывали неподдельный интерес студентов к рефлексии.

Они очень самокритично говорят о тех моментах работы на занятии, которые им не удались и высказывали пожелания по поводу работы группы.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 13 |
Похожие работы:

«ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Электронный научный журнал (Online). ISSN 2303-9922. http://www.vestospu.ru УДК 378 М. В. Николаева А. Л. Фатыхова Сотрудничество вуза с образовательными учреждениями В статье рассматриваются возможности взаимодействия выс...»

«Раздел II. Проблемы педагогики и методики обучения иностранным языкам УДК 36, 37 (377) Ю.А. Пащенко, М.П. Целых ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В ГЕРМАНИИ* Статья посвящена проблемам образования социальных работников и...»

«гов родного края; ведение картотеки передового педагогического опыта. Представляя в данной статье результаты анкетирования, мы не считаем этот метод изучения ППО самым эффективным. В педагогической на...»

«УДК 378.016 ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ Викторов Дмитрий Валерьевич кандидат педагогических наук, доцент Южно-Уральский государственный университет Институт спорта, туризма и сервиса Челябинск, Россия Аннотация...»

«РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Pro-Ject Phono Box USB Дорогие любители музыки! Благодарим вас за покупку фонокорректора PRO-JECT AUDIO. Для достижения максимального качества звучания и надёжности внимательно изучите настоящие инструкции. Предупреждение об опасности для пользователя, устройства или возможном ! неправильном испол...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВО "СГУ имени Н. Г. Чернышевского" Факультет психолого-педагогического i РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Направление подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование Про...»

«Тамара Семеновна Комарова Занятия по изобразительной деятельности в в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий Серия "Библиотека программы воспитания и обучения в детском саду" Текст предоставлен...»

«Аистов Петр Иванович, р. 1923, с. Брезицк. А Рядовой, стрелок 117сд 3Уд.А; погиб 23.08.42, Абдуракимов Майгаряд, р. 1924, а. Тайбулат. похор. 1,5 км вост. д. Ситно Холмского р-на Рядовой, стрелок 128 сп 29 сд; погиб 13.07.44, Калининской обл. похор. в д. Валюкишна Бр...»

«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) (11) (13) RU 2 523 408 C1 (51) МПК G01N 33/15 (2006.01) G01N 30/90 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 2013121958/15, 13.0...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования Ейский район детская школа искусств станицы Должанской РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по предмету ПО.01.УП....»

«Н.В.Барковская ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Екатеринбург УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА СЛОВЕСНИКА Министерство образования Российской Федерации Уральский государственный педагогический университет Н.В. Барковская ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА...»

«Tom Asacker The Business of Belief How the World’s Best Marketers, Designers, Salespeople, Coaches, Fundraisers, Educators, Entrepreneurs and Other Leaders Get Us to Believe Том Асакер Основа убеждений Как лучшие в мире марк...»

«ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ГИМНАЗИЯ № 2072" РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДОП Клуб "ГЕО" В 4-6 КЛАССАХ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД "Рассмотрена и одобрена н...»

«Казбекова Индира Геннадьевна, Алтайский государственный педагогический университет г. Барнаул МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЯ ВЕСТИ ДИАЛОГС ТЕКТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ Сегодня о чтении принято говорить не столько как об учебном предмете, сколько как о пр...»

«ПОЛОЖЕНИЕ о V Республиканском конкурсе-фестивале чтецов "Тукай моннары" /"Тукаевские напевы" Уфа 2017 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ V Республиканский конкурс-фестиваль чтецов "Тукай моцнары" /"Тукаевские напевы" проводится на...»

«№ 1. 2016 Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири • ISSN 2303-9744• УДК 37 ПРОБЛЕМАТИКА И ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА УРОКАХ "ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА" В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ3 Ц. И. Иванова, Юго-западный университет имени „Неофита Рильского” (Благоевград, Болгария). Резюме. В статье рассматривается специфика проблемных ситуаций,...»

«Якубов Юсуп Диганшеевич Неполитические общественные объединения как фактор политики Специальность 23. 00. 02 политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и гехнологии. АВТОРЕФЕРАТ дисс...»

«Всем детям мира, нашим самым главным учителям. Дэниел Сигел Моим родителям — вы мои первые учителя и моя первая любовь. Тина Брайсон NO-DRAMA Discipline THE WHOLE-BRAIN WAY TO CALM THE CHAOS AND NURTURE YOUR CHILD’S DEVELOPING MIND Daniel J. Siegel, M.D. Tina Payne Bryson, Ph.D. Bantam New York ДИСЦИПЛИНА без драм К...»

«НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Гуманитарные науки. 2012. № 24 (143). Выпуск 16 11 _ УДК 81:001.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИИ Н. Г. Воронова Статья посвящена определению объекта и предметной...»

«Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18" Принята УТВЕРЖДАЮ педагогическим советом Директор МОУ "СОШ №18" протокол №1 _/Л.С.Серкова/ от "30" августа 2011г. Приказ №122 от "31" августа 2011 г. Основная образовательная программа начального общего образования (с измене...»

«"Психологические аспекты чтения" Старикова Александра Викторовна, педагог-психолог Чтение – универсальное учебное действие, метапредметное действие. На нем строится все обучение в школе, в университете, вся наша жизнь так или иначе связана с этим навыком. Хотелось бы об...»

«СТАТЬИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ХАРАКТЕРА УДК 111.852:687 Зиновьева Лилия Евгеньевна Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет КОСТЮМ И ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕБЯ© Zinovieva L.E. Perm State Humanitarian Pedagogical University COSTUME AND IDENTITY: SELF-PERCEPTION AND SELF-PRESENT...»

«Образование и педагогические науки Education and Pedagogical Sciences УДК 74 DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-5/2-246-249 МИРОШНИКОВ Виталий Васильевич, MIROSHNIKOV Vitaly Vasilyevich, доцент кафедры дизайна Associate Professor...»

«II Место Синопсис по Таро Николетты Чекколи О чем эта книга? Книга является практическим пособием по работе с Таро Николетты Чекколи. Меланхоличные, пронзительные и душевные изображения карт вызывают в душе...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского" Кафедра начального языкового...»
 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.